Opettajien täydennyskoulutusta EDEn tapaan: Joustavasti verkossa

(IPRinfo 4/2011)

Tietoverkkojen käyttö on kypsynyt osaksi opetusta, vaikka opettajan syrjäyttävää tietoteknistä vallankumousta ei ole tullut.

Jo yli kaksikymmentä vuotta sitten, WWW-sivujen syntyaikoihin, aktiiviset edelläkävijät olivat innoissaan opetusalan verkkopedagogisten käytänteiden luomisesta. Opetusalalla odotettiin vallankumousta ja odotukset verkko-opetukseen olivat suuret. Muutokset oppimisen käytänteissä ovat olleet kuitenkin hyvin hitaita, vaikka tekniset välineet ovat lisääntyneet.

Odotettua, ja osin pelättyäkin, opettajan syrjäyttävää tietoteknistä vallankumousta ei tullut, mutta tietoverkkojen käyttö on kypsynyt osaksi opetusta. Pedagogista osaamista arvostetaan ja tietotekniikan hyödyntäminen ymmärretään osana uusia oppimisen ja opettamisen tapoja. Huomio on siirtynyt tekniikan ihmettelystä oppisisältöihin, oppimisen prosesseihin, vuorovaikutuksen luonteeseen ja verkkodidaktiikkaan.

Kehittyneet sovellukset tuovat myös oppimisen tutkimukseen uusia haasteita, esimerkiksi sosiaalisen median ulottuvuudet ja tiedonhallintataidot. Tuoreita pedagogisia käytänteitä ja mahdollisuuksia pohditaan ja jaetaan yhä enemmän yli organisaatiorajojen.

Tietoverkkojen käyttö soveltuu erityisen hyvin täydennyskoulutukseen, jossa osallistujat ovat usein työssäkäyviä ja asuvat pitkienkin matkojen päässä. Verkon avulla kursseille saadaan helpommin myös parhaat asiantuntijat ja kouluttajat.

EDEn koulutuksella rehtoriksi
EDE (Educational Development Excellence) on Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluissa toimiva, opetusalan akateemisesta täydennyskoulutuksesta vastaava tiimi. EDEn kohderyhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen asteen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä työskentelevät opettajat ja oppilaitosjohto.

EDE järjestää vuosittain useita, muun muassa Opetushallituksen rahoittamia sekä maksullisia opetushenkilöstön täydentäviä opintoja ajankohtaisista aiheista. EDEn kautta voi suorittaa vaikkapa rehtorin pätevyyden antavan koulutuksen tai maahanmuuttajatyöhön liittyvää koulutusta.

EDEn kursseille osallistuvien opettajien lähtökohdat ja tavoitteet ovat usein hyvin praktiset. He ovat tulleet kurssille saadakseen konkreettisia vinkkejä ja uusia ideoita työhönsä. Kurssien tehtävien onkin oltava luonteeltaan kehittäviä ja käytäntöön sovellettavia. Opettajilla on myös paljon erilaista kokemusta ja osaamista, jota kannattaa hyödyntää vertaisoppimisen ja yhteistyön kautta. Monet tulevat kursseille saamaan ideoita siihen, miten omaa opetusta voisi toteuttaa verkossa.

Verkkokursseja on toteutettu vuodesta 2005 lähtien. Koulutuksissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, reaaliaikaisen yhteyden mahdollistavaa verkkokokousjärjestelmää ja laadukkaita asiantuntijapuheenvuoroja verkkovideoina. Vuonna 2010 EDE-verkkokursseille osallistui yli 250 opetusalan ammattilaista ja kursseille tuotettiin yli 40 verkkovideota.

Koulutustarjonnan lisäksi EDE on mukana erilaisissa opetusalan kehittämishankkeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. EDE myös etsii jatkuvasti kumppaneita kehittämisprojekteihinsa ja EDEssä on vankkaa kokemusta projektien koordinoinnista.

Opiskelija vastaa oppimisestaan
Täydentävien opintojen luonteeseen sopii parhaiten ajan ja paikan suhteen joustava opiskelu, jolloin osallistujat voivat opiskella myös työn ohessa. EDE-verkkokursseilla opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Moodlea käytetään tiedottamiseen, ohjaukseen, materiaalin jakamiseen, tehtävien palauttamiseen ja keskusteluun.

Vaikka teknisillä ratkaisuilla luodaan puitteet joustavalle oppimiselle ja madalletaan kynnystä osallistua koulutuksiin, on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omasta oppimisesta verkkokursseilla erityisen tärkeää. Omat tavoitteet opintojen suorittamisessa kannattaakin asettaa selkeästi ja realistisesti, ja pitää niistä myös kiinni. Verkko-opiskelu vaatii oman aikansa ja varsinkin itsenäisesti suoritettavat kurssit edellyttävät hyvin tarkkaa ajankäytön suunnittelua.

Opintojen eteneminen verkkokurssilla edellyttää vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden ja tutoreiden kanssa, joten opiskelijan on oltava oma-aloitteinen ja lähdettävä rohkeasti mukaan verkkokeskusteluun. Parhaimmillaan vuorovaikutus verkossa on jopa runsaampaa kuin kasvokkain tapahtuvassa opiskelussa.

Verkkovideoista tunnusmerkki
Verkkokurssi alkaa lyhyellä orientaatiojaksolla, jonka tarkoituksena on virittäytyä verkko-opiskeluun, tutustua toisiin opiskelijoihin ja Moodlen käyttöön. Sisältöjaksojen alkaessa on jo päästy ohi alkuongelmista, mahdollisista teknisistä tai tunnuksiin liittyvistä ongelmista.

Verkkokurssien aineisto vaihtelee verkkovideoista muuhun verkkomateriaaliin sekä mahdolliseen oheislukemistoon. Internetissä on käytettävissä paljon valmista, sopivalla käyttäjälisenssillä (esim. Creative Commons) varustettua aineistoa, joita voidaan hyödyntää.

EDEssä myös tuotetaan verkkovideoita. Videot ovat yleensä ”kalvoesityksen” sisältäviä asiantuntijapuheenvuoroja, jotka kuvataan ja editoidaan kutakin kurssia varten. Asiantuntijoiden kanssa sovitaan aina erikseen videoiden käytöstä muualla. Lähtökohta on, että samaa videota ei käytetä kovin kauan, vaan tarvittaessa tehdään uusi ja ajantasainen.

Laadukkaista verkkovideoista on tullut EDElle eräänlainen tunnusmerkki. Videoita tehtäessä huomioidaan niiden soveltuvuus erityisesti verkkokurssille. Esimerkiksi yksi video on korkeintaan 20 minuutin pituinen, jolloin sen jaksaa vaivatta kuunnella verkon välityksellä.

Oppiminen itsestä kiinni
Valmiit materiaalit ovat pohjustusta ja aiheeseen virittäytymistä varten: itse oppiminen tapahtuu opiskelijoiden oman toiminnan, tehtävien tekemisen, omakohtaisen pohtimisen ja keskustelujen kautta. Osallistujien toiminta kursseilla ei myöskään rajoitu pelkästään verkkoympäristöön, vaan heitä kannustetaan myös omaehtoisiin kokeiluihin oppitunneilla. Opettaja voi kokeilla kurssilla saamaansa ideaa oppilaidensa kanssa esimerkiksi digitarinan kerronnasta tieto- ja viestintäteknisten välineiden avulla ja kertoa kokemuksistaan kurssilla.

Valmiin videon tekijänoikeudet ovat sekä asiantuntijalla että koulutus- ja tutkimuspalveluilla. Videon käyttöoikeudet sovitaan kurssikohtaisesti. Perusperiaate on, että koulutus- ja tutkimuspalvelut sopivat jokaisen videon käyttökerran erikseen kirjallisesti esittäjän kanssa.

Kursseilla toimimisen periaatteena on avoimuus, ideoiden pohtiminen ja jakaminen sekä yhdessä oppiminen. Kaikki opiskelutuotokset pyritään tuomaan avoimesti muiden opiskelijoiden nähtäville ja keskusteltavaksi. Ryhmäkeskusteluilla pyritään myös toteuttamaan yhteisöllistä tiedonrakentelua ja saavuttaa näin parempaa ja laadullisempaa oppimista kuin mitä opiskelija saavuttaisi yksin tietoa tuottamalla ja omaksumalla.

Selkeä tehtävänjako auttaa
Selkeät roolit ja tehtäväjako auttavat toimivan verkkokurssin toteutuksessa. EDE-verkkokurssien tuotannossa on erilaisia toimijoita: sisältöasiantuntijoita sekä sisältö- ja prosessitutoreita.

Sisältöasiantuntijat tuottavat kursseille puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista. Esimerkiksi opetusalan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä asioissa EDEn suunnittelijat toimivat usein kurssin sisältöasiantuntijoina.

Sisältötutorit ohjeistavat työskentelyä ja tehtäviä, ohjaavat keskusteluja, antavat palautetta ja hyväksyvät opintosuoritukset.

Kurssien suunnittelijat muodostavat tuotantotiimin, joka huolehtii kurssin teknisestä toteutuksesta ja pedagogisesta tuesta. He myös auttavat sisältötutoreita kurssin suunnittelussa sekä rakentavat Moodle-ympäristön kutakin kurssia varten. Kursseilla he toimivat prosessitutoreina, jotka auttavat opiskelun käytännön kysymyksissä, kuten Moodlen käytössä ja muissa verkko-opiskeluun liittyvissä haasteissa. Heiltä saa tukea myös muissa verkko-opiskeluun liittyvissä haasteissa.Toimivia oppimisen ohjausperiaatteitanoudatetaan kaikilla kursseilla. Käytäntö on osoittanut, että verkko-ohjauksen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

* Suunnitelmallisuus
* Toimijoiden roolit verkossa
* Verkkotyöskentelyn ”pelisäännöt”
* Ohjauksen tarve
* Vertaisryhmän tuki
* Läsnäolo verkossa
* Palautteen antaminen ja osallistujien tukeminen
* Tasapuolisuus ja henkilökohtaisuus
* Omat resurssit

Oppimisessa tulevaisuus
EDE-verkkokurssi toimii yhtenä esimerkkinä vuorovaikutteisesta tavasta oppia verkossa. Jatkuva kehittyminen ja uusien tapojen oppiminen haastaa pysymään muutoksessa mukana. Yhteistyöverkoston turvin EDEssä pyritään vahvistamaan pedagogisia käytänteitä ja syventämään opittua nyt ja tulevaisuudessa yhä paremmin.

EDE-tiimi Sirpa Kova, Antti Peltonen, Virpi Pietikäinen
Oulun yliopisto