Operaattorin vastuu ja asema

(IPRinfo 1/2006)

Viestin välittäjän vastuusta löytyy lainsäädännöllistä osviittaa sähköisen kaupankäynnin direktiivistä ja tekijänoikeuslaista. Vastaavien säännösten laajentamista muihinkin immateriaalioikeuksiin on ehdotettu.

Viestinnän siirryttyä myös verkkoon on tullut esille kysymys välittäjän vastuusta ja asemasta suhteessa välitettyyn tai tallennettuun sisältöön. Ensimmäinen lainsäädännöllinen ratkaisu saatiin sähköistä kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä (2000/31/EY), joka implementoitiin Suomeen nk. sähkökauppalailla, joka on nyt ollut voimassa kolme ja puoli vuotta.

Tekijänoikeuslain uusien säännösten perusteella oikeudenhaltija voi hakea keskeyttämismääräystä, jolla loukkaavan aineiston saanti internetistä voidaan estää. On ehdotettu, että vastaavat säännökset lisättynä väliaikaisella kieltomahdollisuudella laajennettaisiin koskemaan muitakin immateriaalioikeuksia nk. enforcement-direktiivin voimaansaattamisen yhteydessä. Myös sananvapauslaki mahdollistaa tiettyjen pakkokeinojen kohdistamisen teleoperaattoriin.

Sähkökauppalaissa eli laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (SK:458/2002) säädetään ne edellytykset, joiden täyttyessä välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja ei ole vastuussa siirtämiensä tai tallentamiensa tietojen lainvastaisesta sisällöstä tai oikeudettomasta välittämisestä. Vastuuvapauden perusedellytys on, että välittäjän toiminta on luonteeltaan teknistä eikä hän itse osallistu lainvastaisen sisällön tuottamiseen.

Sähkökauppalaissa käsitellään kolmea erilaista operaattorin vastuuvapaustilannetta:
– käsiteltäessä tietoa tiedonsiirto ja verkkoyhteyspalveluissa,
– tallennettaessa tietoa välimuistiin ja
– tieto tallennuspalveluissa.

Tekninen välittäjä ei vastaa sisällöstä
Tiedonsiirto ja verkkoyhteyspalveluissa palvelun tarjoaja ei ole vastuussa verkkoon viedystä aineistosta, jos hän ei ole siirron alkuunpanija, ei valitse siirron vastaanottajia eikä valitse eikä muuta siirrettäviä tietoja.

Välimuistiin tallennettujen tietojen osalta operaattori ei ole vastuussa edellyttäen, että hän ei muuta tietoja, noudattaa tietoihin pääsyä koskevia ehtoja, noudattaa tiedon päivitystä koskevia sääntöjä, ei puutu toimialalla laajalti hyväksytyn ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen tietoja tallennetun tiedon käytöstä ja toimii viipymättä tallentamansa tiedon poistamiseksi tai sen saannin estämiseksi saatuaan tosiasiallisesti tietoonsa, että alkuperäinen tieto on poistettu, saanti estetty taikka tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen on määrännyt poistamaan tiedon tai estämään sen saannin.

Tallennuspalvelun tarjoajan (hosting service provider) on viipymättä estettävä aineiston saanti internetistä, jos tuomioistuin niin määrää. Tuomioistuin voi antaa estoa koskevan määräyksen tallennuspalvelujen tarjoajalle, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen sisällön pitäminen yleisön saatavilla tai sen välittäminen on säädetty rangaistavaksi tai korvausvastuun perusteeksi.

Säännöstä voidaan soveltaa sekä tekijän- että teollisoikeuden loukkauksiin. Lisäksi laissa on erityissäännös, jonka mukaan tallennuspalvelun tarjoajan on estettävä aineiston saanti saatuaan tosiasiallisesti tiedon siitä, että palvelimelle tallennettu aineisto sisältää lapsipornografisia, väkivaltaisia tai rasistisia kuvia. Laissa on myös säännökset erityisestä alasottomenettelystä tekijän- tai lähioikeutta loukkaavan aineiston osalta.

Notice and take down -menettelyn malli USA:sta
Alasottomenettelyllä (Notice and take down) tarkoitetaan Yhdysvaltain DMCA:sta (Digital Millenium Copyright Act) vaikutteita saanutta menettelyä, jolla tekijänoikeuden haltija voi määrämuotoisella ilmoituksella vaatia tallennuspalvelun tarjoajaa estämään tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin verkosta myös ilman oikeuskäsittelyä.

Vaatimus tulee ensin esittää sisällöntuottajalle, jonka toimittamasta aineistosta on kyse. Jos sisällöntuottajaa ei voida tunnistaa tai jos hän ei viipymättä poista aineistoa taikka estä sen saantia, voidaan vaatimus esittää palvelun tarjoajalle määrämuotoisella ilmoituksella. Palvelun tarjoaja poistaa tällöin kyseisen aineiston tai estää sen saannin.

Menettely on ollut Suomessa voimassa vuoden 2002 heinäkuun alusta lukien. Menettelyä on harvoin käytetty käytännössä.

Yhteystiedot luovutettava tuomioistuimen määräyksestä
Tämän vuoden alussa voimaan tulleen tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan tuomioistuimella on oikeus määrätä, että lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän tai muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan on luovutettava teleliittymän yhteystiedot tekijälle tai hänen edustajalleen. Yhteystiedot koskevat sitä teleliittymää, josta saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua.

Tekijällä ja hänen edustajallaan on uuden lain 60 b §:n nojalla oikeus ajaa kieltokannetta tekijänoikeuden loukkauksen jatkamisen estämiseksi. Tuomioistuin voi lain 60 c §:n nojalla antaa teleoperaattorille määräyksen, jonka mukaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattaminen yleisön saataviin on keskeytettävä. Keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Kyseisiä säännöksiä sovelletaan myös lähioikeuksien haltijoihin ja heidän edustajiinsa.

Tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevat säännökset valmisteltiin vasta lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Hallituksen esityksen lähtökohtana oli ollut, että tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämä vaatimus siitä, että jäsenvaltioiden on varmistettava oikeudenhaltijoiden mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen, olisi tullut täytettyä viittaussäännöksellä sähkökauppalain välittäjän vastuuvapautta koskeviin säännöksiin sekä prosessioikeuden yleissäännöksillä.

Hallituksen esityksessä ei poistamissäännöksiä
Lain käsittelyn aikana lakivaliokunnan tietoon kuitenkin tuli, että Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt hakemuksen, joka nimenomaan koski välittäjänä toimineelle teleyritykselle haettua määräystä estää tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saanti internetistä.

Oikeus hylkäsi turvaamistoimihakemuksen, koska hakijat eivät olleet osoittaneet vaadettaan suhteessa teleoperaattoriin oikeutetuksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n edellyttämällä tavalla. Ns. vaade-edellytys ei siis täyttynyt. Lakivaliokunta joutui arvioimaan uudelleen, missä määrin hallituksen esityksessä ehdotettu säätely riitti suojaamaan oikeudenhaltijoita.

Tilanteen korjaamiseksi lakivaliokunta ehdotti yksityiskohtaisia säännöksiä tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämiseksi. Sivistysvaliokunta puolestaan ehdotti lakivaliokunnan ehdottamien säännösten sisällyttämistä lakiin. Niin myös tapahtui, sillä säännökset otettiin sanasta sanaan lopulliseen lakitekstiin.

Kritiikkiä on esitetty lain tulkinnanvaraisuudesta. Miten esimerkiksi keskeyttämismääräys kohdistetaan käytännössä, jos liittymän tilaajana on taloyhtiö ja käyttäjänä yksittäinen asukas? Jos asukas välittää loukkaavaa materiaalia, kohdistuuko keskeytysmääräys koko taloyhtiön yhteiseen liittymään, joka siis suljettaisiin? Useinhan kiinteistöliittymissä kaikkien huoneistojen yhteys verkkoon kulkee yhdestä internet-osoitteesta.

Direktiivi ulottuu vain verkkoympäristössä välittäviin
Enforcement-direktiivissä eli teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä (2004/48/EY) edellytetään, että sekä teollis- että tekijänoikeuden haltijoilla tulee olla mahdollisuus hakea väliaikaista tai pysyvää kieltoa sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluja kolmas käyttää loukatakseen kyseisiä oikeuksia.

Direktiivin implementoitiin tähtäävän hallituksen esityksen luonnoksessa lähdetään siitä, että teollisoikeuksien loukkausten osalta mahdollisuus hakea välittäjiä koskevaa kieltoa oikeudenloukkauksen keskeyttämiseksi säädettäisiin koskemaan ainoastaan tietoverkkovälittäjiä. Tällöin säätely vastaisi tekijänoikeuslain 60 c §:ää. Keskeyttämismääräys voitaisiin antaa jo ennen kanteen nostamista. Keskeyttämismääräystä koskevat säännökset esitetään otettaviksi kuhunkin teollisoikeuslakiin.
Samalla uuteen tekijänoikeuslain 60 c §:ään ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka mahdollistavat keskeyttämismääräyksen antamisen myös väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Lisäksi tekijänoikeuslakiin lisättäisiin säännös vakuuden asettamisesta. Tuomioistuimelta keskeyttämismääräyksen saaneen oikeudenhaltijan tulisi hakea määräyksen täytäntöönpanoa ulosottomieheltä. Saadakseen määräyksen myös täytäntöön hänen tulisi lisäksi asettaa vakuus korvausvastuun varalta.

Sananvapauslaissakin kaksi pakkokeinoa
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen sananvapauslain taustalla ei ole Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, vaan kyse on puhtaasti kotimaisesta säätelystä. Sananvapauslaissa on kaksi pakkokeinoa, jotka kohdistuvat operaattoriin. Tuomioistuin voi määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän luovuttamaan verkkoviestin lähettäjän selvittämisessä tarpeelliset tunnistamistiedot, jos on todennäköisiä syitä epäillä viestin olevan sisällöltään sellainen, että sen toimittaminen yleisön saataville on rangaistavaa.

Lisäksi tuomioistuin voi määrätä julkaisijan, ohjelmatoiminnan harjoittajan, lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen ylläpitäjän keskeyttämään verkkoviestin jakelun, jos on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Tuomioistuin voi myös määrätä verkkoviestin hävitettäväksi. Verkkoviestillä tarkoitetaan muun muassa sähköisen viestintäverkon avulla yleisön saataviin toimitettua tietoa.

Välittäjänä toimivia teleoperaattoreita koskevia säännöksiä löytyy siis jo useista laeista. Miten hyvin lainsäädäntö toimii toisaalta oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja suojellen, toisaalta teleoperaattorin ja sen asiakkaiden oikeusturvan kannalta, nähdään vasta lähivuosina oikeuskäytännön kautta.

Minna Aalto-Setälä
VT, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy

Säädöksiä
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (ns. sähkökauppalaki) SK:458/2002

Euroopan unionin säädösten haku Eur-lex-tietopankista: http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006 vp), annettu eduskunnalle 31.03.2006. Eduskunnan sivu: asiat ja asiakirjat – asioiden käsittely – haku.