Mitä kaikkea on meneillään IPR-asioissa?

(IPRinfo 3/2008)

IPR University Centerin eräänä tärkeänä tehtävänä on pitää itsensä ja muut ajan tasalla sen suhteen, mitä “virallisella” puolella eli kotimaan lainsäädännössä ja hallinnossa tapahtuu.

Tiedon tulvasta on toisinaan työlästä seuloa yksityiskohtia ja ajankohtaisetkin tapahtumat, jotka eivät nouse ykkösuutisiksi, saattavat jäädä huomaamatta. Kesän rauhassa voi hyvin päivittää tiedot siitä, mitä kaikkea immateriaalioikeuksissa tapahtuu.

Hallinto edelleen jakaantunut
Tekijänoikeusasioiden hallinnoinnista käytiin vuoden 2007 lopulla keskustelua: työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vai opetusministeriö (OPM). Tekijänoikeudet pysyivät OPM:ssä, mutta teollis- ja tekijänoikeutta koskevan lainsäädännön koordinoimiseksi asetettiin ministerityöryhmä.

Ryhmään kuuluvat kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (pj, OPM), oikeusministeri Tuija Brax (OM), viestintäministeri Suvi Lindén (LVM) ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (TEM). Ryhmän kokoonpano TEMin osalta herättää lievää ihmetystä, kun teollisoikeusasiat muutoin kuuluvat työministeri Tarja Cronbergille.

Tekijänoikeuslain uudistuksia vireillä
OPM asetti 23.2.2008 tekijänoikeustoimikunnan, jonka toimikausi on vuoden 2009 loppuun. Puheenjohtajana on professori, johtaja Niklas Bruun (Helsingin yliopisto, IPR University Center).

Toimikunnan tehtävänä on arvioida lainsäädännön uudistustarpeita, valmistella lainsäädännön suuntaviivoja OPM:lle ja käsitellä tekijänoikeuksiin liittyvän valmistelun kannanmuodostusta sekä EU-kysymyksissä että kansainvälisellä tasolla. Toimikunta on laaja, ja siinä ovat edustettuina sekä oikeudenomistajat että oikeuksien käyttäjät.

Monikanavajakelua selvittänyt työryhmä antoi mietintönsä kesän 2008 alussa (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:18). Selvitystyö koski tekijänoikeuslain mahdollista muuttamista saman lähetyksen samanaikaisesta jakelusta samalle maantieteelliselle alueelle eri jakelukanavissa eli niinsanotusta monikanavajakelusta sopimisen parantamiseksi.

Työryhmässä olivat edustettuina sekä oikeudenhaltijat että ¬oikeuksien käyttäjät.

Työryhmän jäsenet olivat ratkaisuvaihtoehdoista – niin niiden tarpeellisuudesta kuin sisällöstä – erimielisiä. Käyttäjien mielestä nykyinen käytäntö vaikeuttaa monikanavajakelusta sopimista, kun taas oikeudenhaltijat kokevat sopimisvapauteen kajoamisen mm. markkinamekanismia vääristävänä.

Toinen tekijänoikeuslakiin liittyvä selvitystyö koski tekijänoikeuksien siirtymistä työsuhteessa (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17). Selvityksen toteutti selvitysmieheksi nimetty oikeusneuvos Mikko Tulokas tukenaan työnantaja- ja työntekijäosapuolten edustajista koottu työryhmä.

Selvitysmies esitti tekijänoikeuslakiin otettavaksi olettamussäännöstöä, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käyttää teosta, jonka työntekijä on työsuhteesta johtuvia työtehtäviä täyttäessään luonut, ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla, jollei alan vakiintuneesta käytännöstä muuta johdu taikka toisin ole sovittu. Tähän käyttöoikeuteen kuuluisi myös myöhemmin ilmenevät hyödyntämismahdollisuudet.

Molemmat mietinnöt ovat 5.9.2008 päättyvällä lausuntokierroksella.

Haagin sopimukseen liittyminen lähellä
Valmistelut Suomen liittymisestä Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan ovat edelleen kesken. Valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan Suomessa tutkittaisiin edelleen mallioikeushakemusten sekoitettavuus.

Hallituksen esitys oli tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2008. PRH tutkii mallioikeushakemuksen sekoitettavuuden Suomessa ennestään oleviin rekisteröityihin malleihin ja hakemuksiin. Sekoitettavuustutkimuksen ulkopuolelle jää tällä hetkellä ja ilmeisesti myös tulevaisuudessa yhteisömalli.

Tavaramerkkilakiin ei pikaisia muutoksia
Tavaramerkkilain muutostarve todettiin jo vuonna 2001 annetussa tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistiossa. Työryhmä ehdotti muun muassa tavaramerkkilainsäädännön uudistamista kokonaan säätämällä uusi laki, johon yhdistettäisiin myös yhteismerkkilaki.

Tavaramerkkilain muutoksen valmistelu ei kuitenkaan ole edennyt. Toisaalta tuomioistuimet ovat tulkinnoillaan selventäneet joitakin tulkinnallisia kohtia.

Tunnettujen tavaramerkkien osalta Suomi on edelläkävijä EU-maiden joukossa. Elokuussa 2007 käyttöönotettu luettelo on kansallinen ratkaisu niiden suojasta käytävään keskusteluun. Luettelo on osoittautunut suosituksiksi: vuonna 2007 hakemuksia oli kaikkiaan 53.

Korkeakoulukeksintölaista ei vielä kokemuksia
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (19.5.2006/369) tuli voimaan 1.1.2007.

Työsuhdekeksintölautakuntaan perustettiin erillinen jaosto käsittelemään siihen perustuvia lausuntopyyntöjä. Lain soveltamisesta tai sen synnyttämistä kiistoista ei toistaiseksi ole kokemuksia. Korkeakoulujaostoon ei ole tullut yhtään lausuntopyyntöä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti hallituksen tulee antaa vuonna 2009 eduskunnan sivistysvaliokunnalle selvitys lain vaikutuksista.

Hyödyllisyysmallioikeuslaki ajan tasalle
Hallitus antoi hyödyllisyysmallioikeuslain muuttamista koskevan esityksen (HE 56/2008) eduskunnalle toukokuussa 2008. Muutos valmisteltiin TEMin teollisoikeudellisen työryhmän alaisuudessa toimineessa alajaostossa PRH:n tekemän selvityksen perusteella.

Lain muuttamisella pyritään lisäämään käyttäjäystävällisyyttä. Samalla kansainvälisten patenttioikeutta koskevien sopimusten kehitys ja sen vaikutukset hyödyllisyysmallioikeuteen on otettu huomioon.

Teollisoikeusasiamiesrekisteri ei ole vielä toteutunut
Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistarpeita selvitti vuonna 2003 asetettu työryhmä, joka antoi mietintönsä huhtikuussa 2004. Lähtökohtana oli pyrkimys saada aikaan yleinen teollisoikeudellisia toimeksiantoja ammattinaan hoitavia henkilöitä koskeva rekisteröintijärjestelmä. Järjestelmään liittyisi julkinen asiamiesten toiminnan ammatillinen ja asiamieseettinen valvonta tarpeellisine sanktioineen.

Työryhmä ehdotti patentti- ja tavaramerkkiasiamiesrekisterin perustamista. Rekisteriin merkitseminen edellyttäisi puolueetonta erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitetyn tutkinnon suorittamista sekä alan kokemusta. Rekisteriin merkityillä olisi oikeus käyttää patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies tai teollisoikeusasiamies nimikettä, mutta rekisteriin merkitseminen ei olisi edellytys asiamiehenä toimimiselle.

Tutkinnon ja rekisterin tarpeellisuudesta ei juuri ole erimielisyyttä alan keskuudessa, mutta järjestelmän hallinnointia ei ole ratkaistu.

Asiamiesprivilegi tarpeellinen
Työryhmä pohti myös, onko asiamiesprivilegin käyttöönottamiselle Suomessa tarvetta. Asia nousi ajankohtaiseksi Euroopan patenttisopimuksen uudistamissopimuksen ja soveltamismääräysten yhteydessä.

Soveltamissäännösten mukaan asiakassuhteeseen liittyvä kirjeenvaihto on pysyvästi salassapitovelvollisuuden alaista Euroopan patenttiviraston menettelyssä. Suomessa ei ole voimassa patenttiasiamiehiä koskevaa vastaavanlaista sääntelyä.
Työryhmä ehdottikin, että asiakkaan ja asiamiehen välisen kirjeenvaihdon salassapitovelvollisuudesta säädettäisiin samanaikaisesti teollisoikeusasiamiehiä koskevan sääntelyn kanssa. Asiamiesprivilegiä koskeva asia on tällä hetkellä erillisessä valmistelussa TEMissä.

Tekijän- ja teollisoikeuksista vastaavat virkamiehet
OPM

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
Viestintäkulttuuriyksikkö
Johtaja Jukka Liedes
Hallitusneuvos Jorma Waldén
Hallitussihteeri Anna Vuopala
Lakimies Marko Rajaniemi
Erillinen yksikkö
Projektipäällikkö Viveca Still

TEM
Työelämä- ja markkinaosasto
Osastopäällikkö Raimo Luoma
Yritysoikeuden ryhmä
Hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva
Hallitussihteeri Minna Tukiainen
Ylitarkastaja Heli Honkapää
Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

LISÄTIETOA

Monikanavajakelua selvittäneen työryhmän raportti (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:18)
Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17).
Raportit ovat luettavissa opetusministeriön verkkosivuilla
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta HE 56/2008 löytyy Eduskunnan verkkosivuilta esimerkiks kohdasta Valtiopäiväasiat / haku; kirjoita asian tunnus HE 56/2008
http://www.eduskunta.fi