Lyhyesti..

 

Työsuhdetekijänoikeus etenee
Opetusministeriön asettama selvitysmies, oikeusneuvos Mikko Tulokas antoi kesäkuussa 2008 selvityksensä, jossa hän suositteli työsuhdeolettaman sisällyttämistä tekijänoikeuslakiin. Olettaman mukaan työ- ja virkasuhteessa luotujen teosten taloudelliset oikeudet siirtyisivät lain nojalla työnantajalle, jolleivät osapuolet toisin sovi.

Opetusministeriö asetti 27.10.2008 eri ministeriöiden virkamiehistä koostuvan työryhmän valmistelemaan selvityksen ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta hallituksen esityksen muotoon laaditun esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Työryhmän määräaika päättyy 28.2.2009. Työryhmän puheenjohtajana on projektipäällikkö Viveca Still opetusministeriöstä. (MLM)

Monikanavajakelun ongelmat selvitetään
Kesäkuussa 2008 antoi mietintönsä myös opetusministeriön asettama monikanavajakelua selvittänyt työryhmä. Työryhmän loppuraportti oli ratkaisuvaihtoehtojen ja niihin liittyvien perustelujen osalta erimielinen. Opetusministeriö asetti uuden työryhmän 27.10.2008 selvittämään monikanavajakeluun liittyviä ongelmia. Myös tämän työryhmän puheenjohtajana on Viveca Still.

Työryhmässä on mukana liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön, oikeusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat. Työryhmän määräaika päättyy 28.2.2009. (MLM)

Toimialakeskustelut käyty loppuun
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin käynnisti elokuussa toimialakeskustelut, joiden tarkoituksena oli luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin edistäminen ja luvattoman verkkojakelun vähentäminen. Keskustelujen puheenjohtajana toimi Yleisradion entinen pääjohtaja Arne Wessberg. Wessberg antoi keskusteluista raportin marraskuussa 2008 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:30).

Toimialakeskusteluprosessi koostui kolmesta kokouksesta. Kolme työryhmää (liiketoiminta- ja tiedotusryhmä, oikeudellisia asioita käsittelevä ryhmä ja teknisiä kysymyksiä käsittelevä ryhmä) tuottivat kukin muistion.

Luovien sisältöjen toimialan haasteena on saada laillisten verkkopalveluiden käyttäjiksi aktivoitumaan se kuluttajien enemmistö, joka ei vielä hanki luovia sisältöjä verkosta lainkaan. (MLM)

Monikanavajakelua selvittävän työryhmän raportti. 09.09.2008 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:18. 24 s. ISBN 978-952-485-541-9 (PDF).
Raportti suomeksi (333 kb), Säännösehdotus (91 kb)
Liiteaineisto: Monikanavajakelua selvittäneen työryhmän puheenjohtajan säädösehdotus sekä kyselyvastaukset (1763 kb) . Raportti liitteineen samoin kuin alkuperäiseen raporttiin lausuntokierroksen aikana saadut lausunnot ovat opetusministeriön verkkosivulla: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Monikanavajakelua_selvittxvxn_tyxryhmxn_raportti?lang=fi

Monikanavajakeluraporttia koskevat lausunnot (kesä 2008)

Arne Wessbergin raportti: Toimialakeskustelut syys-lokakuussa 2008. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:30. 20 s. ISBN 978-952-485-610-2 (PDF, 423 kb). Liitteenä ja OPM:n sivustolla:
Liiketoiminta- ja tiedotusryhmän presentaatio (574 kb)
Oikeudellisen työryhmän pj:n muistio (381 kb)
Teknisen työryhmän muistio (2670 kb)
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Toimialakeskustelut.html?lang=fi

Lontoon protokollaan liittymistä selvitetään
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa työryhmän selvittämään Lontoon sopimuksen liittymisen vaikutukset. Sopimuksen tarkoituksena on alentaa eurooppapatenttien käännöskustannuksia. Sopimusvaltiot luopuvat, kokonaan tai suurimmaksi osaksi, myönnettyjen eurooppapatenttien kääntämisestä viralliselle kielelleen.

Työryhmän on tehtävä esityksensä siitä, tuleeko Suomen liittyä sopimukseen. Mikäli työryhmä päätyy liittymistä puoltavaan ratkaisuun, se valmistelee lainmuutokset hallituksen esitystä varten. Työryhmän puheenjohtajana on vanhempi hallitussihteeri Minna Tukiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän toimikausi on 1.9.2008 – 30.6.2009. (MLM)

——————————————————–
Ministeriöiden työryhmistä saa lisätietoa valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE):
http://www.hare.vn.fi/