Lyhyesti

(IPRinfo 4/2011)

Britannia tavoittelee talouskasvua IP:n avulla

Toukokuussa 2011 julkaistiin professori Ian Hargreavesin johdolla laadittu katsaus ”Digital Opportunity – A Review of Intellectual Property and Growth”, jossa arvioitiin tekijän- ja teollisoikeuksien merkitystä Ison-Britannian taloudelle ja sen kehitykselle. Raportti valmisteltiin pääministeri David Cameronin marraskuussa 2010 antaman toimeksiannon pohjalta.

Elokuun alussa Ison-Britannian hallitus julkaisi raportille oman vastineensa, jossa suhtaudutaan myönteisesti Hargreaves-katsauksen ehdotuksiin. Muutosehdotusten rahalliseksi hyödyksi arvioidaan noin 7,9 miljardia puntaa (noin 9 miljardia euroa).

Molemmissa raporteissa painotetaan IPOn (Intellectual Property Office) roolia, ja tulevaisuudessa sitä tullaan vahvistamaan. Hallituksen mukaan IPOn toiminnalla tuetaan innovointia ja kasvua. IPO edistää IP-toimintaympäristöä lisäämällä alan tutkimusta ja tekemällä aloitteita, joilla voidaan vaikuttaa ministeriöiden linjauksiin.

Iso-Britannian talouden kehitystä hidastavat erilaiset patentointi- ja innovaatioesteet. Hallituksen vastineen kanssa samaan aikaan julkaistussa Iso-Britannian kansainvälisessä IP-strategiassa (The UK’s International Strategy for Intellectual Property) tuetaankin yhteisöpatentin ja eurooppalaisen patenttituomioistuimen perustamista, sillä yhtenäisen patenttijärjestelmän ja -tuomioistuimen aikaansaaminen olisi myös Ison-Britannian etu.

Jatkossa IP-järjestelmää kehitetään suotuisammaksi myös PK-yrityksille, sillä korkeahkot maksut ja vähäinen IP- neuvonta hidastavat niiden markkinoillepääsyä.

Tekijänoikeuslakeja harmonisoidaan
IP:n roolia luovassa taloudessa ei ole myöskään huomioitu eikä tutkittu tarpeeksi. Lähiaikoina IPO on julkistamassa tutkimusta mallioikeusrekisteröintien vaikutuksista Ison-Britannian kilpailukyvylle ja vuoden 2011 loppuun mennessä IPO julkaisee toimenpide-ehdotuksensa mallioikeusjärjestelmän yksinkertaistamiseksi.

Hargreaves-katsauksessa ehdotetaan, että digitalisoituville markkinoille pyrkivien yritysten tueksi perustettaisiin sektorirajat ylittävä, tekijänoikeusasioihin keskittynyt toimija (raportissa käytetään nimeä Digital Copyright Exchange, DCE). Hallitus ryhtyy selvittämään DCE:n toimintamahdollisuuksia sekä mallioikeusasioiden mahdollista liittämistä keskuksen toimialaan. Hallitus tukee myös Euroopan komission aloitetta rajat ylittävästä lisensiointijärjestelmästä.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä tullaan harmonisoimaan yhteensopivammaksi EU-säädösten kanssa. Orpoteosten osalta pyritään kollektiivilisensointiin, ja tekijänoikeuslainsäädäntöön ehdotetaan poikkeuksia, jotka helpottaisivat esimerkiksi tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttöä ei-kaupallisessa tutkimuksessa.

Hargreaves-katsauksessa huomautetaan, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi päätöksenteossa ja lainsäädännössä olisi huomioitava tasapaino erilaisten intressiryhmien välillä. Hallituksen tavoitteena on kehittää julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöllä uudenlaiset, lailliset digitaaliset markkinat, jotka toimisivat nyt ja tulevaisuudessa.
(SM)

Kaikki raportit ovat luettavissa Intellectual Property Office’n verkkosivuilla: http://www.ipo.gov.uk/