Lyhyesti

(IPRinfo 4/2008)

Kuulemistilaisuus tekijänoikeuden suoja-ajan pidennyksestä

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2008 direktiiviehdotuksen äänitteiden tekijänoikeussuojan pidentämisestä 50 vuodesta 95 vuoteen julkaisupäivästä. Esittävien taiteilijoiden ja tuottajien oikeuksia määrätä äänitteen kopioinnista ja levittämisestä muutettaisiin. Lisäksi sanoitukset sisältävien sävellysteosten suoja-ajan laskemistapa yhtenäistettäisiin.
Opetusministeriö pyysi lausuntoja, kuten yleensäkin tekijänoikeutta koskevista EU:n ehdotuksista, ja järjesti kuulemistilaisuuden 10.9.2008. Siellä nelisenkymmentä henkeä hämmästeli komission esityksen puutteita ja asiavirheitä.
Ehdotukseen perehtyneilläkin oli jopa vastakkaisia käsityksiä siitä mitä tietyt kappaleet ja lauseet tarkoittavat. Kustannusvaikutuksista osoitettiin jo tekstissä ristiriitaisuuksia. Muistutettiin komission itse tilaamista asiantuntijaselvityksistä, joita ei kuitenkaan ehdotuksessa ole huomioitu (ks. mm. uutinen instituutin kotisivulla 22.8.08).
Esityksen perussisältö sai kannatusta muusikkoja, musiikkikustantajia ja äänitetuottajia edustavilta tahoilta. Suuri osa yleisöstä kuitenkin suhtautui ehdotukseen epäilevästi tai kielteisesti. Käsitykset ehdotuksen toteuttamisen taloudellisesta vaikutuksesta vaihtelivat huomattavasti.

OPM:n Jukka Liedes vakuutti, että komissio korjaa asiavirheitä ja täsmentää epäselviä kohtia kysymysten ja lausuntojen perusteella. Lausuntojen määräaika oli 19.9.08. OPM julkaissee niistä yhteenvedon kotisivuillaan laatiessaan omaa paperiaan Suomen viralliseksi kannaksi EU-käsittelyihin. (phh)

Asia käsitellään eduskunnassa tunnuksella U 63/2008 vp: “Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta (suoja-aikadirektiivin muuttaminen)”. Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivulla www.eduskunta.fi – valtiopäiväasiat ja -asiakirjat.
http://www.eduskunta.fi/

Komission ehdotus: “Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta. KOM(2008) 464 lopullinen.
Siihen liittyy myös kaksi oheisasiakirjaa SEK(2008) 2287 ja SEK(2008) 2288.
EU:n Eur-Lex -tietopankissa (pdf):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0464:FIN:FI:PDF

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Oheisasiakirja Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta – Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista vaikutusten arviointi esittäjien ja äänitetuottajien oikeudellisesta ja taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionissa
/* SEK/2008/2288 lopull. */ (Liittyy asiakirjoihin KOM(2008) 464 lopullinen ja SEK(2008) 2287)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2288:FIN:FI:PDF

Tietokantauutisia
IPR University Centerin oikeustapaustietokantaa on päivitetty kesän aikana. Siellä on nyt noin 650 tuomioistuinratkaisun tiivistelmä tai koko teksti. Mukana ovat lähes kaikki 2000-luvulla annetut hovioikeusratkaisut sekä runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja. Tapausten etsinnässä kannattaa käyttää haun eri elementtejä sekä erikseen että yhdistellen: vapaata hakua, asiasanoja, kategorioita ja aikarajausta.

Myös eurooppalainen tavaramerkkitietokanta DARTS-IP on vähitellen saanut suomalaistapauksia indeksoitua. Tietokannassa on satoja PRH:n valituslautakunnan, korkeimman hallinto-oikeuden ja hovioikeuden ratkaisuja. Ne ovat pdf-muodossa ja sellaisina kyllä haettavissa.
Tapausten indeksointi kunnollista hakutoimintoa varten on kuitenkin ollut hankalaa, koska analysoijia ei ole saatu. Indeksointityöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä instituuttiin: info @ iprinfo.com. Olemme jatkuvasti yhteydessä DARTS-IP -tietokannan ylläpitäjiin.
Darts-ip -tietokannan esittely: http://www.darts-ip.com/darts-web/

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on ollut paperimuodossa Suomen hovioikeusratkaisut vuodesta 1991. Ne on nyt siirretty yliopiston kirjastoon ja luetteloitu Juhani-tietokantaan. Maksullisessa Edilex-palvelussa voi tehdä yhdistetysti haun Juhanin ja Finlexin ratkaisuihin. Osa aineistosta on koko teksteinä, osa tiivistelminä ja osasta on vain viitetiedot. Niin Finlexissä kuin Juhanissa on tapaukset valikoitu mm. juridisen painoarvon mukaan.
Tietoa Edilexin hovioikeusratkaisutietokannoista:
http://www.edilex.fi/oikeuskaytanto/ho/tietoa/

Jos immateriaalioikeustapauksia etsivä tekee haun sekä Edilexistä että IPR University Centerin tietokannasta, hänen haravaansa tarttuu jo melko hyvä otos IPR-tapauksia viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta.

Yli 40-vuotias online-tietopankki Dialog on tuttu useimmille patenttitiedon hakijoille. Kesällä 2008 se siirtyi Thomson Reutersilta ProQuestin omistukseen. Vielä ei ole tiedossa mitkä osat Dialogista jatkavat itsenäisinä yksiköinä, mitä kenties yhdistetään uuden omistajan palveluihin. ProQuestin artikkelitietokannat ovat Suomessa FinELib-konsortion kautta useimpien yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä. Ilmeisesti patenttitiedot saadaan tietokantaan kuten ennenkin. Merilkon Oy jatkaa Dialogin edustajana Suomessa ja Baltiassa.
Dialogin kotisivu: http://www.proquest.com/
(phh)