Lyhyesti

(IPRinfo 4/2003)

Keijo Heinoselle juhlakirja

Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry ja Suomen AIPPI ry ovat juhlistaneet varatuomari Keijo Heinosen 80-vuotispäivää kokoamalla sen kunniaksi juhlakirjan Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat.

Juhlakirjan toimituskuntaan kuuluivat puheenjohtajana professori Niklas Bruun ja jäseninä asianajaja Eeva Hakoranta, varatuomari Marja-Leena Mansala ja asianajaja Marja Tommila. Juhlakirjan on kustantanut Talentum Oyj. Kirjoittajina ovat olleet immateriaalioikeuden osaajat sekä koti- että ulkomailta.

Kirja luovutettiin Keijolle juhlavasti Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n hänen syntymäpäivänsä kunniaksi järjestämällä vastaanotolla. Tilaisuudessa olivat läsnä lähisukulaisten lisäksi myös lähes kaikki kotimaiset kirjoittajat sekä edustava joukko Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n ja Suomen AIPPI ry:n hallituksen jäseniä. (MLM)

Kappale vai käyttöoikeus?

IPR University Center järjesti 23.10.2003 keskustelutilaisuuden korkeimman oikeuden 3.10.2003 antamasta paljon huomiota herättäneestä ennakkoratkaisusta (KKO 2003:88). Asiassa oli kysymys muun muassa tietokoneohjelmaan liittyvän tekijänoikeuden sammumisesta. Kysymyksessä oli rikosasia, jossa vastaaja oli mm. myynyt ohjelmalevykkeitä sekä erikseen lisenssiasiakirjoja ohjelmien käyttöoikeustodistuksina.

Tietokoneohjelmiin liittyvien tekijänoikeuskysymysten kannalta päätöksen merkittävin kannanotto liittyy siihen, oliko kysymys teoksen kappaleesta vai käyttöoikeudesta. Korkein oikeus päätyi harvinaisen pitkässä tuomiossaan siihen, että ohjelmatuottajien liikkeelle laskemissa tietokonealan ohjelmistotuotteissa oli kysymys teoksen kappaleen levittämisestä, jolloin tekijänoikeus siihen raukesi eikä kappaleen edelleen levittäjä syyllistynyt tekijänoikeusrikokseen.

Keskustelutilaisuudessa oli lähes 30 osanottajaa ja keskustelu kävi vilkkaana. Keskustelun yhteydessä painotettiin sitä, että kysymys oli rikosasiasta eikä korkein oikeus ollut ottanut kantaa mahdollisiin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Ratkaisussa tarkoitetut teot olivat tapahtuneet vuosina 1993 ja 1994.

Tietokoneohjelmien jakelussa on viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka saattavat jonkin verran vähentää ennakkoratkaisun ajankohtaisuutta. (MLM)

Ruotsin patenttivirasto aiotaan jakaa

Ruotsissa on ehdotettu, että Patent- och registreringsverket (PRV) jaetaan kahdeksi virastoksi siten, että Suomen kaupparekisteriä vastaavasta bolags-avdelningenistä tulisi itsenäinen virasto. Uuden viranomaisen toimivaltaan kuuluisivat kaikkia yhtiöitä koskevat rekisteröintiasiat eli myös toiminimien tutkinnat. PRV hoitaisi tulevaisuudessa teollisoikeuksien rekisteröintiin liittyvät kysymykset. Organisaatiomuutoksen on ehdotettu toteutuvan 1.7.2004. (MLM)

Tulevaisuuskonventti otti kantaa immateriaalioikeuksiin

EU:n tulevaisuuskonventin ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaiksi on sisämarkkinoita koskevaan lukuun lisätty teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva oikeusperusta (artikla III-68). Teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat toimivaltaluokittelussa jaetun toimivallan alaan.

Valtioneuvoston konventin ehdotuksesta antaman tiedonannon (VNS 2/2003) mukaan uuden oikeusperustan tarkoituksena on mahdollistaa toimenpiteet, jotka koskevat sellaisen eurooppalaisen suojan luomista, jolla varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuden yhdenmukainen suoja unionissa. Samalla se mahdollistaa keskitettyjen luvananto-, koordinointi- ja valvontajärjestelmien käyttöön ottamisen unionin tasolla.

Oman oikeusperustan tarvetta teollis- ja tekijänoikeuksille on perusteltu selkeydellä ja tarkoituksenmukaisuudella. Valtioneuvosto pitää uutta oikeusperustetta hyväksyttävänä osana sopimusten yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Tiedonannon mukaan tekijänoikeuksia on tähän asti käsitelty unionissa sisämarkkina-asioina, ja näiden oikeusperustojen noudattamista on Suomessa pidetty riittävinä. Teknisessä huomautuksessaan valtioneuvosto toteaakin, että uuden oikeusperustan tulisi koskea ainoastaan teollisoikeuksia. (MLM)

”Enforcement” -ehdotus huoletta asiantuntijoita

Euroopan johtavat immateriaalioikeusasiantuntijat ovat ilmaisseet huolestumisensa komission teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevan direktiiviehdotuksen (annettu 30.1.2003, KOM(2003) 46 lopullinen) johdosta.

William Cornish, Josef Drexl, Reto Hilty ja Annette Kur ovat 32 muun asiantuntijan tukemana pitäneet European Intellectual Property Rights -lehdessä julkaistussa kannanotossaan (E.I.P.R. 2003, Issue 10 s. 447) huolestuttavana sitä, että EU:ssa kansallisen subsidiariteetin piirin perinteisesti kuuluvasta oikeudenkäyntimenettelystä siirretään immateriaalioikeutta koskeva osuus yhteisön tasolle.

Mielipiteessään he korostavat, että kiire ja intressiryhmien painostus ei luo hyvää pohjaa varsinkaan immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevalle herkälle lainsäädännölle. He ehdottavat, että ensisijassa yhteisössä tulisi keskittyä yhtenäistämään yhteisötasoisten oikeuksien loukkaamiseen liittyvää seuraamusjärjestelmää.

Valtioneuvosto antoi 18.9.2003 direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän (U 32/2003) eduskunnalle. Talousvaliokunta antoi asiasta lausunnon suurelle valiokunnalle 22.10.2003. Valtioneuvosto suhtautui ehdotukseen varauksellisesti ja esitti useita täsmennystä edellyttäviä kohtia. Talousvaliokunta jatkoi omassa kannanotossaan (TaVL 14/2003) kriittistä linjaa ja totesi valtioneuvoston kannanoton lisäksi, että direktiiviehdotus vaatii erittäin huolellista jatkovalmistelua, jotta se olisi hyväksyttävissä. Suuri valiokunta yhtyi 24.10.2003 antamassaan kannanotossa valtioneuvoston ja talousvaliokunnan kantaan. (MLM)