Lyhyesti

(IPRinfo 3/2008)

Eduskunta hyväksyi 16.6.2008 hallituksen esityksen (HE 32/2008) kuluttajansuojalain (KSL) 2 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Muutoksen taustalla on Euroopan yhteisön direktiivi 2005/29/EY, jolla harmonisoidaan kuluttajille haitallisia menettelyjä koskeva kansallinen sääntely. Direktiivi korvaa osittain aiemman harhaanjohtavan ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY.

Kuluttajansuojalaki
Direktiivi koskee ainoastaan sopimatonta menettelyä. Tämän vuoksi KSL:n markkinointia koskevassa yleislausekkeessa (2:1) hyvän tavan vastaisuutta ja sopimatonta menettelyä koskeva sääntely eriytetään toisistaan. Hyvän tavan vastaisuus käsittää eettisten säännösten rikkomisen (uusi 2 §). Sopimattomuudella sen sijaan tarkoitetaan sellaista epäasianmukaista menettelyä, joka on omiaan vaikuttamaan kuluttajan taloudelliseen päätöksentekoon (uusi 3 §).

Sopimattoman menettelyn kielto koskee markkinoinnin lisäksi myös menettelyjä myöhemmin asiakassuhteessa. Sopimattomuutta arvioidaan ”keskivertokuluttajan” näkökulmasta.

Sekaannuksen vaaraa koskeva säännös (uusi 5 §) on soveltamisalaltaan laajempi kuin nykyinen 4 a §, jossa kielletään sekaannuksen vaaraa aiheuttava vertaileva mainonta. Uusi säännös koskee vertailevan mainonnan lisäksi myös muuta markkinointia. Lisäksi säännöksen soveltamisessa edellytetään, että sekaannuksen vaara on omiaan johtamaan kuluttajaa tekemään tietyn ostopäätöksen.

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
Elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa sääntely säilyy lähes ennallaan, mutta KSL:n ja SopMenL:n välistä suhdetta selkiytetään.Tavoitteena on, että vilpillistä kilpailua koskeva sääntely (KSL 4 a § 2 mom 5-7 kohta) on jatkossa elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita koskevassa laissa.

KSL:iin tehtävät muutokset vaikuttavat SopMenL:n yleislausekkeen (1 §) tulkintaan. Vastaisuudessa KSL:n hyvä tapa ei enää vastaa SopMenL:n käsitettä hyvä liiketapa. KSL:ssa määritelty sopimaton menettely vaikuttaa jatkossa siihen, mitä pidetään hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin kilpailijan kannalta sopimattomana menettelynä.

KSL:n säännökset vertailevasta mainonnasta siirretään SopMenL:in. Tämän vuoksi KSL 2 luvun 4 a § kumotaan ja vertailevaa mainontaa koskevat säännökset siirretään SopMenL 2 a §:ään. Siinä säännellään kattavasti vertailevan markkinoinnin sallittavuuden edellytyksistä ja se vastaa nykyistä sääntelyä. Säännökset koskevat mainonnan lisäksi myös vertailevaa markkinointia.

Sekaannusvaaraa aiheuttavaa jäljittelyä voidaan jatkossakin arvioida KSL:n ja SopMenL:n yleislausekkeiden nojalla muussa kuin vertailevassa mainonnassa. (tt)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi).
EUVL L 149, 11.6.2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:FI:PDF

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta SK: 562/29.8.2008. Säädöskokoelmavihko 93/2008. (HE 32/2008 vp). Finlex-tietokannassa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080562

Laki kuluttajasuojalain 2 luvun muuttamisesta SK:561/29.8.2008. Säädöskokoelman vihko 93.
(HE 32/2008 vp). Finlex-tietopankissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080561