Lyhyesti

TRIPsin kymmenvuotisjuhlat
Euroopan komissio järjesti 23.-24.6.2004 Brysselissä ”TRIPs – ten years later” -konferenssin. Maailman kauppajärjestön perustamisesta on kulunut kymmenen vuotta, ja konferenssissa tarkasteltiin kulunutta aikaa ja keskusteltiin TRIPs-sopimuksen tulevaisuudesta. Suomen edustajina kokouksessa olivat Mary-Ann Nojonen ulkoministeriöstä ja Ilkka-Pekka Similä Genevessä olevasta Suomen edustustosta. Konferenssin ajoittuminen juhannukseen karsi luonnollisesti suomalaisia osanottajia.

Konferenssissa oli neljä paneelia, joissa oli viisi tai kuusi panelistia puheenjohtajan lisäksi. Paneeleiden aiheet olivat:
Ten years of the TRIPs Agreement: Taking Stock
Enforcement challenges
IPRs, Human Rights and the Public Domain
Outlook to the future of TRIPs: How to ensure an appropriate IPR System in a globalised economy?

Kaikissa keskusteluissa ilmenivät kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden erilaiset näkemykset kansainvälisen kaupan kehittymisestä ja immateriaalioikeuden roolista siinä. Keskustelut osoittivat osaltaan myös immateriaalioikeuksien politisoitumista.

Komissaari Pascal Lamy korosti konferenssin loppupuheenvuorossaan neljää eri seikkaa:

1. TRIPS-sopimuksen tasapaino
2. Sopimus ei ole kiveen kirjoitettu.
3. Globaali teknologian ja tietämyksen hallinnointi ja
4. Kuinka kehitysmaat voisivat hyötyä IPR:stä?

Lamyn mukaan sopimuksen tasapaino on pidettävä kohdallaan, ja tässä keinona voidaan käyttää sopimuksen sisältämää joustavuutta. Joustavuutta ei tule viedä pois takaoven kautta, kahdenvälisissä sopimuksissa. Innovaatioiden edistämiseksi kehitysmaissa tarvitaan Lamyn mukaan myös kansainvälisesti merkittäviä rakenteellisia muutoksia. TRIPS-sopimuksen implementointi voi olla kehitysmaille myös win-win-tilanne, jos keskitytään niihin aloihin, jotka ovat maille hyödyksi. (MLM)

Yhteisölainsäädännön hienosäätöä
Euroopan komissio on julkaissut heinäkuussa 2004 selvityksen tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevan yhteisölainsäädännön tämänhetkisestä tilasta. Tarkoituksena on parantaa järjestelmän toimivuutta sekä yhtenäisyyttä. Vertailemalla vanhempaa ja uudempaa lainsäädäntöä komissio pyrkii karsimaan epäjohdonmukaisuuksia ja saattamaan vanhentuneet käsitteet ajan tasalle. Toisaalta komissio haluaa varmistua sisämarkkinoiden toimivuudesta ja poistaa mahdollisesti markkinoihin negatiivisesti vaikuttavat tekijät.

Selvityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö on yleisesti toimivaa ja yhtenäistä, mutta kaipaa pientä hienosäätöä. Komission kaavailemia muutoksia ovat muun muassa kopiointioikeuden määritelmän yhdenmukaistaminen läpi koko yhteisöoikeuden. Tietokoneohjelmien osalta on tarpeen selkiyttää yleisön saataviin saattamista tarkoittavan oikeuden määritelmä.
Komissio pitää tarpeellisena lisäharmonisointia yhteisötasolla ainoastaan niiden kansalliseen kohteluun oikeuttavien liityntäehtojen osalta, joilla määritellään äänitteiden valmistajille sekä radioyrityksille annettavaan suojaan oikeutetut.

Komissio toivoo asiasta keskustelua tehdyn selvityksen pohjalta. Kommentteja voi lähettää 31. lokakuuta asti
sähköpostiosoitteeseen Markt-E4@cec.eu.int . Keskusteluissa mahdollisesti esitetyt parannukset ja ehdotukset komissio ottaa huomioon tehdessään muutosehdotuksia lainsäädäntöön lähivuosina. (MP)

USPTO:n tekijänoikeusasiantuntija Michael S. Keplinger vieraili Suomessa
USA:n patentti- ja tavaramerkkiviraston tekijänoikeusasiantuntija Senior Counsellor Michael S. Keplinger vieraili kesän kynnyksellä Helsingissä Suomen Tekijänoikeudellisen yhdistyksen kevätkokouksessa.

Yhdysvaltain kauppaministeriön patentti- ja tavaramerkkivirastossa on noin 6 500 työntekijää, joista suurin osa käsittelee patentti- ja tavaramerkkihakemuksia. Lainsäädäntö- ja kansainvälisten asioiden toimistossa työskentelevät 30 henkilöä, Keplinger heidän joukossaan, vastaavat mm. kansainväliseen kauppaan liittyvistä asioista.

– Ensimmäinen patenttilaki säädettiin Yhdysvalloissa jo vuonna 1790, kertoi Keplinger suomalaiskuulijoilleen

– Toisin kuin Euroopassa, patentti- ja tavaramerkkivirasto osallistuu hyvin harvoin suoraan lainsäädännön valmisteluun, hän selvitti.

Virasto valmistelee asioita kongressille, sillä useimmissa asioissa lainsäädäntö lähtee kongressista itseään. Sekä senaatissa että edustajainhuoneessa on omat lainsäädäntökomiteansa, joita nykyään johtavat republikaanit. Yhdysvaltain lainsäädäntövallan kova ydin on juuri tämä komitealaitos, vaikka sitä ei perustuslaissa tunnetakaan.

Aika ajoin kongressin komiteat kutsuvat kuultavikseen asiantuntijoita.

– Juuri nyt ajankohtainen asia on musiikin imuroiminen netistä. Asiasta on tehty lukuisia lakiesityksiä, jotka kiertävät esimerkiksi kauppaa, kotimarkkinoita ja kuluttajansuojaa käsittelevissä komiteoissa, Keplinger kertoi.

Immateriaalioikeuksiin liittyvällä liiketoiminnalla (copyright industry) on hyvin tärkeä merkitys Yhdysvalloissa. Tämä heijastuu Keplingerin mukaan myös kongressin työskentelyyn.

– Kongressin jäsenet edustavat ensisijaisesti oman vaalipiirinsä intressiä. Jos edustaja on kotoisin vaikkapa eteläisestä Kaliforniasta, hän saattaa tehtailla elokuvateollisuuden intressejä palvelevia lakiesityksiä.

Keplinger nosti esimerkiksi kysymyksen kuluttajien ja teollisuuden intressiristiriidan tiedostojen kopioimisen rajoittamisesta.

– On tärkeää turvata digitaalisten oikeuksien fair use yksityishenkilöille, esimerkiksi oikeus ottaa varmuuskopioita. Tätä asiaa ajaa voimakkaasti edustajainhuoneen jäsen Virginiasta. Hänen vastapoolinaan on elokuvateollisuus.

– Elokuvateollisuuden edustaja esitteli kongressin komiteassa Washingtonin Chinatownista ostettua dvd-levyä elokuvasta, jota ei ollut vielä vapautettu kaupalliseen elokuvamyyntiin. Esillä oli todisteita siitä, että kysymys oli pre release -dvd:stä, jonka valmistuksessa oli käytetty ohjelmistoa, jota myydään vain alkuperäiskappaleen omistajille varmuuskopiointia varten.(RP)

Komissaari Lamyn puheenvuoro TRIPs-konferenssissa on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://ec.europa.eu/archives/commission_1999_2004/lamy/speeches_articles/spla233_en.htm