Lyhyesti

(IPRinfo 2/2004)

Enforcement-direktiivi hyväksyttiin

Euroopan komissio antoi 30.1.2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (KOM (2003) 46 lopullinen). Euroopan parlamentin lakiasiain valiokunnan mietinnössä ehdotukseen tehtiin runsaasti muutoksia. Parlamentin, komission ja neuvoston välisissä neuvotteluissa sovittiin kompromissiehdotuksesta.

Tällainen muutettu teksti hyväksyttiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 9.3.2004 ja kilpailukykyneuvostossa kaksi päivää myöhemmin, jolloin yhteispäätösmenettelyn mukaisesti direktiivi oli tullut hyväksytyksi. Neuvoston lopullinen, virallinen hyväksyntä tuli 26.4.2004 – maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa.

Komission lehdistötiedotteessa korostetaan direktiivin merkitystä tuoteväärennösten ja piratismin vastaisessa taistelussa. Direktiiviehdotus herätti Euroopan akateemisissa piireissä laajaa vastustusta varsinkin, koska sen soveltamisalaa ei ole rajattu koskemaan ammattimaista tuoteväärennös- ja piratismitoimintaa, vaan se on yleinen ja kaikkia loukkaustilanteita koskeva.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden numeroissa L 157 (30.4.2004; puutteellinen versio, mutta löytyy Internetistä) sekä L 195 (2.6.2004, “oikaistu” direktiiviteksti s. 16-25; mutta vielä kesäkuun loppupuolella ainoastaan paperiversiona). Jäsenvaltioiden on implementoitava direktiivi viimeistään 29. huhtikuuta 2006. Direktiivin epävirallinen suomenkielinen teksti löytyy osoitteesta . (MLM)

Irlannille vaaditaan uhkasakkoa

Euroopan komissio vaatii 1.4.2004 Irlantia vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa, että Irlanti velvoitetaan maksamaan uhkasakkoa, koska se ei ole noudattanut EY:n tuomioistuimen 19.3.2002 antamaa tuomiota C-13/00. Tuomion mukaan Irlanti ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan 7 kohdan ja Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan nro 28 5 artiklan mukaista velvoitettaan, koska se ei ole liittynyt Bernin yleissopimukseen kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta.

ETA-sopimukseen liitetyn pöytäkirjan mukaan sopimuspuolet sitoutuivat tulemaan ennen 1.1.1995 osaksi Bernin yleissopimusta. Irlanti on liittynyt 1.1.1994 voimaan tulleeseen ETA-sopimukseen. Koska Irlanti ei ollut liittynyt Bernin yleissopimukseen määräajassa eikä komission huomautuksen jälkeenkään sitä tehnyt, komissio nosti lopulta 14.1.2000 kanteen Irlantia vastaan jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämisestä.

Irlanti tunnusti, että sillä oli velvollisuus liittyä Bernin yleissopimukseen. Lisäksi tuomioistuin nimenomaisesti totesi, että on yhteisön intressissä, että kaikki ETA-sopimuksen sopimuspuolet liittyvät Bernin yleissopimukseen, koska sillä luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia yhteisön lainsäädännön kattamilla aloilla.

Komissio vaatii nyt vireille panemassaan kanteessa ensinnäkin tuomioistuinta toteamaan, ettei Irlanti ole toteuttanut tuomion C-13/00 täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Toisekseen komissio vaatii ensimmäistä kertaa, että jäsenmaa velvoitetaan maksamaan uhkasakkoa komissiolle asiassa annettavan tuomion antopäivästä lukien siihen saakka, kun jäsenmaa ryhtyy noudattamaan tuomiota C-13/00. Vaadittu uhkasakko on 3 600 euroa päivältä. (MLM)

Kommentointimahdollisuus tekijänoikeuden hallinnoinnista

Komissio antoi 16.4.2004 tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnointia sisämarkkinoilla koskevan tiedonannon (the Managament of Copyright and Related Rights in the Internal Market; COM (2004) 261 final). Tiedonannossa tarkastellaan sekä yksilöllistä että kollektiivista tekijänoikeuksien hallinnointia ja sitä, estääkö nykyinen oikeuksien hallinnointi sisämarkkinoiden ja erityisesti tietoyhteiskunnan toiminnan.

Tiedonannon ensimmäisessä luvussa esitellään tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien hallinnointia yleisesti. Hallinnoinnin tulisi pohjautua markkinoihin ja keskittyä luomaan kollektiivihallinnoinnille yhteisönlaajuisia ehtoja. Tiedonannossa tarkastellaan myös DRM-järjestelmien (Digital Rights Management) kehitystä.

Toisessa osassa tarkastellaan oikeuksien yksilöllistä hallinnointia ja kolmannessa kollektiivista hallinnointia. Yksilöllisen hallinnoinnin osalta todetaan, että kansallisissa laeissa olevat erot eivät haittaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Tiedonannon pääpaino on oikeuksien kollektiivisessa hallinnoinnissa. Keskeistä sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on se, että oikeuksia hallinnoivat järjestöt (Suomessa esim. Teosto, Kopiosto, Gramex) toimivat tehokkaasti, luotettavasti ja läpinäkyvästi. Komissio päätyy siihen, että sisämarkkinoiden toimivuus edellyttää nykyistä parempaa yhteistä pohjaa kollektiivihallinnoinnille. Komission tarkoituksena on ehdottaa kollektiivihallintoa ja järjestöjen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Komissio kehottaa kaikkia asiasta kiinnostuneita kommentoimaan tiedonantoa 21.6.2004 mennessä sähköpostitse osoitteeseen . Tiedonanto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta . (MLM)