Lyhyesti

(IPRinfo 1/2004)

Tutkijoiden omistusoikeus puhuttaa

Dagens Nyheter julkaisi 5.2.2004 Ruotsin koulutus- ja tutkimusministeri Thomas Östrosin tutkimustuloksien hyödyntämistä käsitelleen kirjoituksen. Kimmokkeen kirjoitukseen on ministerille ilmiselvästi antanut OECD:n julkaisema Ruotsin taloutta koskeva raportti. Raportissa painotetaan tutkimustulosten kaupallistamista kasvun avainalueena.

Ministerin mukaan lisääntyvä kasvu on edellytys tulevaisuuden vaatimuksista selviytymiselle, hyvinvoinnin parantamiselle ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisääntymiselle. Ruotsi on useilla aloilla kansainvälisesti arvioituna johtava tutkimusvaltio. Yhteiskunnan kehitys edellyttää hyvin koulutettuja asiantuntijoita, jotka lisäävät osaamista työelämässä. Ministerin mukaan politiikkaa tulee tulevaisuudessa terävöittää myös siten, että tutkimukseen uhratuista varoista saadaan enemmän tulosta eli syntyy uusia tuotteita ja uusia yrityksiä.

Tutkimustoiminta ja yritystoiminta ovat lähempänä toisiaan kuin aikaisemmin, mutta edelleen välimatkaa on vaikea kuroa umpeen. Korkeakoulujen tutkijoilta puuttuu tietoa yritystoiminnasta ja tutkimustulosten hyödyntämistavoista. Ministerin mukaan on välttämätöntä luoda uusi systeemi, jonka avulla pystytään hyödyntämään tutkimuksen tuloksia ilman, että tutkijoiden täytyy itse ryhtyä yrittäjiksi.

Ruotsissa on voimassa Suomen työsuhdekeksintölain 1 §:n 3 momenttia vastaava ns. opettajapoikkeus, jonka mukaan korkeakoulun tutkija omistaa oikeudet tutkimustuloksiin. Tutkimustulosten hyödyntämisen varmistamiseksi Ruotsin hallitus aikoo tehdä selvityksen, jossa tarkastellaan tutkijoille asetettavaa hyödynnettäviä tutkimustuloksia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ja opettajapoikkeuksen muutosta. (MLM)

Suomi askeleen edellä

Tutkimustulosten hyödyntäminen on puhuttanut Suomessa jo pitkään. Yliopistolain muutoksella yliopistot saavat ns. kolmannen tehtävän eli yhteiskunnallisen palvelutehtävän, jolla tarkoitetaan muun muassa elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja keksintöjen hyödyntämistoimintaa sanotun yhteistyön osana.

Yliopistojen yhteiskunnallisen palvelutehtävän toteuttaminen edellyttää, että yliopistot voivat määrätä niissä tehtävän tutkimuksen tuloksista. Kauppa- ja teollisuusministeriössä onkin valmistunut luonnos korkeakoulukeksintölakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot 10.3.2004 mennessä.

Ehdotuksen mukaan yliopistoissa tehtävä tutkimus jaettaisiin kahteen ryhmään eli avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Avoin tutkimus olisi niin sanottua perinteistä akateemista tutkimusta, joka tapahtuisi yliopiston omien toimintamenorahojen turvin ja sopimustutkimus tutkimusta, jonka tekemiseen osallistuisi ainakin yksi yliopiston ulkopuolinen rahoittaja.

Lakiin ehdotetaan säännökset mm. keksintöilmoituksesta, oikeuksien siirtymisestä, korvauksista ja tutkimustulosten julkistamisesta. Lain soveltamisesta voisi työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä toimiva jaosto antaa lausunnon. Laki olisi kokonaisuudessaan pakottava. (MLM)

Juridica-kirjasarja käynnistetty

Talentum ja Suomen Lakimiesliitto ovat yhteistyössä käynnistäneet uuden Juridica-kirjasarjan. Kirjasarja kattaa kaikki keskeiset oikeusalat, ja se on tarkoitettu ammatissa toimiville lakimiehille, virkamiehille sekä oikeustieteen ylioppilaille.
Sarjassa julkaistavat teokset ovat sekä tieteellisesti korkeatasoisia että käytännönläheisiä yleisesityksiä. Sarjassa ilmestyy vuosittain viidestä kymmeneen uutuusteosta.

Juridica-kirjasarjan toimitusneuvoston puheenjohtajana on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jukka Kekkonen sekä jäseninä Suomen Lakimiesliiton puheenjohtaja, professori Heikki Halila ja professori Urpo Kangas Helsingin yliopistosta, professori Heikki Kulla Turun yliopistosta, lainsäädäntöneuvos Tuula Linna oikeusministeriöstä, pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala IPR University Centeristä ja dosentti, työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo.

Kirjasarjan avausteokset ovat professori Heikki Kullan Hallintomenettelyn perusteet sekä professori Esko Linnakankaan ja OTT, dosentti Leila Juannon Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. (EH)

Tavaramerkkioppia mainostajille

Markku Tuominen: Mainostajan tavaramerkkiopas. Mainostajien liitto, 2003

Tavaramerkit ovat osa kuluttajille ja yrityksille suunnattua markkinointia ja mainontaa. Tavaroita ja palveluja ei juuri enää tarjota ilman tavaramerkkejä. Mainostajien liiton julkaisema oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Markku Tuomisen kirjoittama opas kartoittaa tavaramerkistä ne seikat, jotka mainostajan tulee tavaramerkistä tietää.

Oppaassa johdatetaan tavaramerkkioikeuden peruskysymyksiin merkin ominaisuuksista ja kehittämisestä alkaen, tavaramerkin suojaamisen ja oikeuden sisällön kautta tavaramerkkisalkun hoitoon ja merkin käyttöön.

Perusasioiden hallinta on edellytys tavaramerkin täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Opas onkin kirjoitettu käytännön toimijoille eikä sitä ole rasitettu liiallisella juridisella tekstillä tai lakipykäläviittauksilla. Tuominen kirjoittaa lisäksi selkeästi ja sujuvasti. Erityisen myönteistä on, että lyhyehköön sivumäärään on sisällytetty usein kovin vähälle huomiolle jäävä tavaramerkin hoitoa ja merkin käyttöä koskeva osuus.

Opas auttaa osaltaan mainostajaa tiedostamaan tavaramerkin arvon ja opettaa häntä toimimaan oikein. (MLM)

Keskustelutilaisuus Dohan kierroksesta

IPR University Center järjesti 6.2.2004 keskustelutilaisuuden “Dohan neuvottelukierros. Immateriaalioikeudet ja tulevaisuudennäkymät osana kauppaneuvotteluja”. Aiheesta alusti Hannu Wager ja kommenttipuheenvuorot pitivät External Affairs Manager Eija Orpana Suomen MSD Oy:stä ja apulaisosastopäällikkö Jorma Korhonen ulkoasiainministeriöstä. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.