Lyhyesti

Tavaramerkin tutkimuksesta luovutaan?

Komissio antoi 27.12.2002 yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevan muutosehdotuksen (KOM(2002)767 lopull.). Komissio ehdottaa asetukseen huomattavan määrän muutoksia, joista suurin osa kohdistuu yhteisötavaramerkin hakumenettelyyn liittyviin yksityiskohtiin.

Suurimpana muutoksena komissio ehdottaa artiklan 39 mukaisesta tutkimuksesta luopumista. Ehdotuksen hyväksyminen tältä osin tarkoittaisi käytännössä sitä, että tavaramerkkien sekoitettavuuden tutkiminen jäisi kokonaan tavaramerkkiä hakevien elinkeinonharjoittajien tehtäväksi. Samoin sekoitettavien merkkien rekisteröinnin estäminen jäisi tulevaisuudessa tavaramerkinhaltijan aktiivisuuden varaan.

Ehdotuksessa esitetään myös valituslautakunnan jäsenten nimittämisen siirtämistä Euroopan unionin neuvostolta viraston hallintoneuvostolle. Ehdotuksen toteutuessa asiamiesten liikkuvuus paranisi, koska riittäisi, että asiamies on hyväksytty toimimaan tavaramerkkiasiamiehenä jossakin jäsenmaassa.

Asiaa käsittelee Council Working Party on Intellectual Property / Trade Marks. Seuraava kokous on 7.3.2003. Euroopan parlamentin valiokuntamietintöjen odotetaan valmistuvan kesäkuussa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi komission ehdotuksesta lausuntoja 21.2.2003 mennessä.

Muuta EU-uutta
Komissio on 30.1.2003 antanut myös direktiiviehdotuksen immateriaalioikeuksien käytännön toimeenpanosta (KOM(2003) 46 lopullinen: Ehdotus direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja menettelyistä sekä ehdotuksen uudeksi asetukseksi piraattituotteiden säädösten harmonisoinnista (KOM(2003)20, 20.1.2003: Ehdotus neuvoston asetukseksi tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä toimenpiteistä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkavien tavaroiden suhteen. EU:n säädösten etenemistä voi seurata Prelex-sivustolla. Käsittelytiedot ja linkit asiakirjoihin löytyvät esimerkiksi dokumentin numerolla tai vapaalla hakutermillä.

Selvitys tekijänoikeuskoulutuksesta
Opetusministeriö selvitytti suomalaisen tekijänoikeustiedon ja -koulutuksen määrää ja tekijänoikeudellisten asiantuntijapalveluiden saatavuutta sekä tämän alueen kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Selvitys kuuluu Lipposen II hallituksen hallitusohjelmaan kuuluvaan sisältötuotantohankkeeseen. Selvitys on toteutettu OPM:n ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen välisenä yhteistyönä. Selvityksen käytännön toteutuksesta on vastannut OTK Jaakko Eskola.

Selvitys perustuu laajaan kyselytutkimukseen, joka on kattanut laajasti eri oppilaitokset ja yliopistot, oikeudenhaltijajärjestöt, kaupalliset kouluttajat ja muut yritykset.

Selvityksen johtopäätösosassa todetaan, että tekijänoikeusopetusta on eri paikoissa, mutta opetus on hajanaista ja sen laatu vaihtelee suuresti. Koulutuksen kehittämiseen ehdotetaan useita eri tapoja. On helppo yhtyä johtopäätöksessä esitettyyn toteamukseen siitä, että koulutus on ensi vaiheessa kohdennettava tehokkaimmin vaikuttaviin kohtiin, ennen muuta opettajien koulutukseen.

Yhteenveto selvityksen tuloksista on julkaistu Tekijänoikeusinstituutin julkaisusarjassa (Julkaisuja Nro 26/2002).

Tekijänoikeusinstituutin osoite on Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki, puhelin 09 68101279 ja telekopio 09 673374.
Julkaisun voi tilata myös osoitteesta
maire.wikholm@copyrightsociety.fi