ICANN ja sen toiminta

IPRinfo 3/2001

ICANN eli the The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers vastaa internetin yleisten verkkotunnusten eli ns. geneeristen top level domainien (gTLD) hallinnoinnista sekä internet- järjestelmän toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä. Seuraavassa käsittelen ICANNin organisaatiota etenkin immateriaalioikeuksien näkökannalta.

Alun perin domainnimiä koskenutta verkkotunnusrekisteriä pidettiin University of California Los Angelesissa (UCLA) tämän Yhdysvaltain hallituksen kanssa tekemän sopimuksen perusteella.

Verkon käytön laajentuessa verkkotunnusten hallinnointi siirtyi Yhdysvaltain hallituksen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella eri toimielimille. Vuosina 1991-1992 the National Science Foundation (NSF) vastasi internetin ei-sotilaallisen osan hallinnoinnista.

NSF solmi joulukuussa 1992 yhteistyösopimuksen Network Solutions Inc:in kanssa eräiden hallinnointiin liittyvien palvelujen kuten verkkotunnusten rekisteröintien ylläpitämisestä. Verkkotunnusjärjestelmän yleisestä hallinnoinnista vastasi Yhdysvaltain hallituksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella the Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Yhdysvaltain hallitus käynnisti kesäkuussa 1997 ohjelman, jonka tarkoituksena oli yksityistää verkkotunnusjärjestelmä siten, että uusi järjestelmä lisäisi kilpailua ja mahdollistaisi kansainvälisen osallistumisen järjestelmän hallinnointiin.

Osana tätä prosessia Yhdysvaltojen the National Telecommunications Information Administration julkaisi tammikuussa 1998 ehdotuksensa ”a Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses.” Sen perusteella julkaistiin kommentoitavaksi ns. Green paper. Green paperin esittämään suunnitelmaan sisältyi ehdotus uuden voittoa tuottamattoman yhtiön perustamisesta vastaamaan verkkotunnusten kansainvälisestä hallinnoinnista. Tämä suunnitelma toteutettiin käytännössä perustamalla lokakuussa 1998 yhtiö, jonka nimeksi tuli the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

ICANNin ja Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) välillä solmittiin 25.11.1998 Memorandum of Understanding. Tällä sopimuksella siirrettiin muun ohella verkkotunnusten .com, .org, .net rekisteröinti ja hallinnointi ICANNille. Samoin aikaisemmin IANA:n ja eräiden muiden yhtiöiden hoitamia toimintoja siirrettiin uudelle yhtiölle. Tämän ohella Network Solutions Inc:n ja Yhdysvaltain hallituksen välillä solmittiin sopimus siitä, millä tavalla sen asema muutetaan verkkotunnusten ainoasta rekisteristä yhdeksi toimijaksi muiden kilpailijoiden kanssa.

Memorandum of Understandingin antaman valtuutuksen perusteella ICANN puolestaan on delegoinut toimivaltaansa useille rekisterinpitäjille (Registrars) solmimalla näiden kanssa Registrar Accreditation Agreementejä, joissa rekisterinpitäjä on valtuutettu hoitamaan geneeristen verkkotunnusten rekisteröintiä ICANNin hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sopimuksessa rekisterinpitäjä sitoutuu mm. noudattamaan ICANNin vahvistamia verkkotunnuksia koskevia riidanratkaisuperiaatteita ja riidanratkaisumenettelyä.

ICANNin organisaatio

ICANNin toimintatarkoitus ja organisaatio määritellään sen yhtiöjärjestyksessä (By-laws). ICANN on voittoa tuottamaton yhtiö, jonka kotipaikka on Marina del Reyssä, Kaliforniassa. Sen johdossa toimii 19-jäseninen hallitus, minkä lisäksi sen toimintaan osallistuu yksityisiä jäseniä edustava ns. At Large- ryhmittymä sekä kolme ns. tukiryhmää (Supporting Organizations, SO). Näiden ohella sillä on joukko neuvoa-antavia komiteoita.

Hallitus ja tukiorganisaatiot

At Large- jäsenet
ICANNin hallituksen jäsenistä yhdeksän on ns. At Large- jäseniä. ICANNin At-Large jäsenyyden tarkoituksena on edustaa kaikkia internetin käyttäjiä ICANNssa. ICANNin yhtenä tavoitteena on pyrkiä löytämään toimintavaihtoehtoja, joiden avulla internetin käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia sen toiminnassa voitaisiin parantaa.

Näistä hallituksen At Large- jäsenistä viisi valitaan internetin välityksellä tehtävässä äänestyksessä, johon voivat osallistua maailmanlaajuisesti kaikki äänestykseen rekisteröityneet yksityishenkilöt. Vaalissa valitaan yksi hallituksen jäsen jokaisesta viidestä maanosasta eli Afrikasta, Aasiasta, Euroopasta, Etelä-Amerikasta sekä Pohjois-Amerikasta. Ehdokkaat asetetaan ja äänestys toteutetaan maanosittain.

Ensimmäisen kerran vaali toteutettiin lokakuussa 2000. Ennen vaalia ICANNin jäseniksi oli rekisteröitynyt yli 158.000 yksityishenkilöä, joista noin 76.000 aktivoi jäsenyytensä voidakseen osallistua äänestykseen. Äänestysaktiivisuus ei ollut erityisen korkea, ja siten esim. Afrikan äänestyksen voittaja sai 67 ääntä Afrikassa kaikkiaan annetuista 130 äänestä. Euroopassa vastaavat luvut olivat 5948 ääntä kaikkiaan 11309 annetusta äänestä.

Supporting Organizations Toiset yhdeksän hallituksen jäsentä edustavat ns. tukiryhmiä eli Supporting Organizationeja (SO). Nämä avustavat ICANNin hallitusta oman toimialansa kysymyksissä. Kukin SO valitsee hallitukseen kolme jäsentä.

Supporting Organizationeja ovat:
1.Domain Name Supporting Organization (DNSO),
2.Address Supporting Organization (ASO),
3.Protocol Supporting Organization (PSO);

DNSO vastaa verkkotunnusjärjestelmää koskevista kysymyksistä. Se on immateriaalioikeuksien kannalta mielenkiintoisin ja käsittelen sitä jäljempänä tarkemmin.

ASO vastaa IP-osoitteita koskevasta järjestelmästä. IP-osoite määrittelee sen yksilöllisen numerosarjan, jolla kukin tietokone on kytketty internetiin.

PSO puolestaan vastaa internetin protokollanumeroista, jotka mahdollistavat tietokoneiden välisen tiedonsiirron ja kommunikoinnin internetissä.

Kukin SO on vahvistanut itselleen säännöt, joiden mukaan niiden toiminta on organisoitunut.

ICANNin hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jona tällä hetkellä toimii Dr. Vint Cerf Yhdysvalloista. Hänellä on laaja kokemus internetin kehittämisessä, ja hän on mm. yksi internetin perustana olevan TCP/IP-protokollan kehittäjistä. Hänet on valittu ICANNin hallitukseen PSO:n edustajana.

Hallituksen ohella ICANNin johdossa on toimitusjohtaja (President and CEO), jona tällä hetkellä toimii Dr. M. Stuart Lynn. Myös hänellä on laaja kokemus internetin kehittämisessä.

Domain Name Supporting Organization (DNSO)

DNSO huolehtii verkkotunnusjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä ja toimii ICANNin hallituksen neuvonantajana niiden osalta.

DNSO:n tehtävänä on saattaa yhteen internetin käyttäjiä, joilla on verkkotunnusjärjestelmään liittyviä erilaisia intressejä sekä pyrkiä aikaansaamaan näiden välillä verkkotunnusjärjestelmän kehittämistä koskevia suosituksia ICANNin hallitukselle. Siten DNSO:in tehtäviin kuuluvat mm. uusia geneerisiä verkkotunnuksia sekä immateriaalioikeuksien suojaamista koskevat kysymykset. Tavoitteena on toimia siten, että suositukset perustuvat jäsenten keskinäiseen konsensukseen

DNSO:n sisällä toimii nimineuvosto eli Names Council (NC) sekä seitsemän alaosastoa eli Constituencyä. Nimineuvostossa on kolme edustajaa jokaisesta Constituencystä. NC:in tehtävänä on huolehtia Constituencyjen keskinäisestä konsensukseen perustuvasta päätöksenteosta ja DNSO:n suositusten antamisesta ICANNin hallitukselle. Se on ottanut kantaa mm. uusien verkkotunnusten käyttöönottoa koskeviin kysymyksiin

Kukin Constituency edustaa omaa eturyhmäänsä ja pyrkii tuomaan esiin sen näkemyksiä. Constituencyjä ovat:

1.ccTLD Constituency of the DNSO; maakohtaisten verkkotunnusten hallinnoinnista vastaavat organisaatiot
2.Business Constituency; internetiä liiketoiminnassaan käyttävät yhteisöt
3.gTLD Constituency; yleisten verkkotunnusten rekisterit
4.ISPCP Constituency; internetin nimipalvelinoperaattorit
5.Non-Commercial Domain Name Holders’Constituency; ei-kaupalliset verkkotunnusten haltijat
6.Registrars Constituency; ICANNin valtuuttamat rekisterinpitäjät
7.Intellectual Property Constituency; tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien kansainväliset käyttäjät

DNSO:n yleiskokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa, normaalisti ICANNin hallituksen kokousten yhteydessä. Yleiskokous on avoin forum kaikille sen toiminnasta kiinnostuneille henkilöille, joilla on tietämystä ja kiinnostusta DNSO:n toiminta-alueeseen kuuluvista kysymyksistä.

The Intellectual Property Constituency (IPC)

IPC:n toiminnan kohteena ovat internetiin liittyvät tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevat kysymykset sekä mm. verkkotunnusten väärinkäyttöön liittyvät kysymykset. Toiminnan kohteena ovat etenkin asiat, joissa immateriaalioikeudet ja verkkotunnusjärjestelmä joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. IPC toimii DNSO:n ja ICANNin hallituksen neuvonantajana näissä asioissa.

IPC:n keskeisiä aktiviteettejä viime aikoina ovat olleet:

  • uusia yleisiä verkkotunnuksia (gTLD) koskevien ehdotusten arviointi
  • immateriaalioikeuksien suojaamista koskevat keskustelut niiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat hakeneet oikeutta uusien yleisten verkkotunnusten (gTLD) ylläpitoon
  • yleisiä verkkotunnuksia koskevan riidanratkaisumenettelyn (UNDRP) toiminnan arvioinnin käynnistäminen
  • kannanotot kysymyksiin, jotka koskevat kansallisten verkkotunnusten (ccTLD) hyvää hallinnointikäytäntöä, yleisesti tunnettuja tunnuksia (famous marks) sekä Whois-rekistereitä.

IPC:n jäseninä voi olla sekä organisaatioita että yksityishenkilöitä. Jäsenet jaetaan neljään kategoriaan, jotka ovat

1.kansainväliset immateriaalioikeusjärjestöt
2.kansalliset ja alueelliset immateriaalioikeusjärjestöt
3.organisaatiot, jotka eivät kuulu kahteen ensimmäiseen ryhmään kuten patentti-, tavaramerkki- ja asianajotoimistot
4.yksityishenkilöt.

Ensimmäisen ja toisen kategorian jäsenillä on oikeus valita edustajia IPC:n neuvostoon. Sen sijaan kolmannen ja neljännen kategorian jäsenillä ei ole tällaista edustus- eikä äänioikeutta.

DNSO:n ja IPC:n käytännön toiminnasta

DNSO ja IPC ovat pitäneet viimeisimmät kokouksensa Tukholmassa 1. – 4.6.2001 pidetyn ICANNin open forum -kokouksen yhteydessä. Näissä kokouksissa olivat esillä mm. seuraavat kysymykset.

DNSO
DNSO:n yleiskokouksessa kansallisten verkkotunnusten hallinnoinnista vastaavan ccTLD Constituency of the DNSO:n taholta raportoitiin sen piirissä käynnistetystä keskustelusta erillisen uuden, kansallista verkkotunnusjärjestelmää koskevan SO:in perustamisesta DNSO:n ulkopuolelle (ccSO). Muutoksen jälkeen SO:ta olisi kaikkiaan neljä. Suunnitelmaa on perusteltu mm. sillä, että lähes yksi kolmasosa verkkotunnuksista on kansallisia verkkotunnuksia (ccTLD), mutta DNSO:n työskentely on painottunut yleisiä verkkotunnuksia (gTLD) koskeviin kysymyksiin. Muutoksen valmistelu on edelleen kesken.

IPC
IPC tukee taloudellisesti verkkotunnusten riidanratkaisumenettelyä (UDRP) koskevaa tutkimusta, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Münchenissä sijaitseva Max-Planck-Institut.

Dr. Annette Kur Max-Planck-Institutista esitteli IPC:n kokouksessa tutkimuksen alustavia tuloksia. Tutkimuksessa mm. vertaillaan eri riidanratkaisuorganisaatioiden nimeämien välimiesten ratkaisuja mahdollisten toisistaan poikkeavien ratkaisukäytäntöjen löytämiseksi. Pyrkimyksenä on saada tutkimus valmiiksi myöhemmin kuluvan syksyn aikana, mahdollisesti ICANNin seuraavaan Uruguayssa 6. – 10.9.2001 pidettävään kokoukseen mennessä.

Tämän ohella uusien verkkotunnusten .info, .biz, .pro ja .name haltijoiden edustajat esittelivät kokouksessa niitä menettelytapoja, joilla ne aikovat turvata immateriaalioikeuksien haltijoiden oikeudet uusien tunnusten käyttöönoton yhteydessä. Tämä koskee etenkin menettelyä uusien tunnusten käyttöönoton alkuvaiheessa eli ns. sun rise -periodin aikana.

Risto Rouvari
Asianajaja
Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen