Hundraårsjubileum med framtidfokus

(IPRinfo 4/2008)

Det var både tillbakablickar och framtidsspaningar när Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR och den svenska AIPPI-gruppen firade 100-årsjubileum i Stockholm 24-27 augusti. Båda bildades i samband med att AIPPI-kongressen 1908 hölls i Stockholm.

Jubileet firades i samband med det traditionella NIR-mötet, som var utvidgat med en internationell dag där experter från olika håll blickade in i immaterialrättens framtid.

NIR-mötet innehöll sedvanliga punkter, som en redogörelse för den aktuella nordiska rättsutvecklingen, men några nyheter fanns också i programmet.

Första nordiska mästerskapet i IPR-strategi
En nyhet var ett nordiskt mästerskap i immaterialrättslig processtrategi. Här tävlade lag från Danmark, Finland, Norge och Sverige i att på bästa sätt presentera en strategi för att på kort och lång sikt hantera en intrångssituation.

Alla lagen fick i förväg ta del av ett fiktivt fall, där ett medelstort möbelföretag drabbas av att en konkurrent lanserar en likartad produkt. Uppgiften var att på 20 minuter och maximalt 10 OH-bilder informera företagsledningen om vad som kan göras, vad det kostar, hur lång tid det tar osv.

”Företagsledningen” utgjordes av representanter från fyra av de nordiska länderna, som ställde en rad kniviga och underhållande frågor till sina ombud. Alla lagen levererade mycket genomarbetade presentationer med hög kvalitet, och publiken fick en lärorik inblick i hur man med de olika nordiska utgångspunkterna kan hantera samma situation på ganska skilda sätt. Lagens presentationer kommer att läggas ut på SFIRs hemsida, www.sfir.se.

Företagsledningen korade i hård konkurrens det finska laget till segrare i det nordiska mästerskapet.

Två parallella arbetspass
En annan nyhet på NIR-mötet var att ett av arbetspassen erbjöd två parallella sessioner. Den ena behandlade förhållandet mellan firma och varumärke i ett europeiskt och nordiskt perspektiv, medan det andra var patentinriktat och tog upp den aktuella debatten om skyddsomfång och begränsningar vad gäller datorrelaterade och biotekniska uppfinningar.

Ett pass ägnades åt domstolsfrågor, såväl på nationell som på europeisk nivå. Representanter för näringslivsorganisationer gav sin syn på reformbehoven, vilket sedan diskuterades av en panel med representanter från akademi, ombudskår, patentverk och domstolsväsendet.

Diskussionen klargjorde att det finns en betydande nordisk samsyn kring det aktuella förslaget till gemensam domstolslösning för europeiska patent och eventuella framtida gemenskapspatent, vilket sedermera resulterade i att en resolution härom kunde antas.

Resolutionen, som riktar skarp kritik mot flera element i förslaget, har nu tillställts de nordiska regeringarna, EPO och Europeiska kommissionen.

Internationella diskussioner om framtidens immaterialrätt
NIR-mötet hade med anledning av jubileet förlängts med en extra dag för att ge möjlighet att göra något utöver det sedvanliga nordiska mötesprogrammet. Denna dag inriktades helt på internationella framtidsfrågor.

Experter från olika länder och från skilda professioner, även utanför det rent immaterialrättsliga området, belyste en rad frågor:
Har den nya, globala kunskapsekonomin förändrat immaterialrättens ekonomiska grundvalar? Hur kommer patentverken att möta globaliseringen – genom samarbete, sammanslagning eller konkurrens? Vad innebär WIPOs nya orientering mot utvecklingsfrågor för det fortsatta harmoniseringsarbetet? Och hur ser immaterialrätterna ut i framtiden – starkare, svagare eller oförändrade?

Bland talarna återfanns för den nordiska publiken välkända namn, som Ulf Bernitz och Ove Granstrand, men också internationella profiler somJoseph Straus, Keith Maskus och Graeme Dinwoodie. Mindre kända i den nordiska kretsen, men mycket intressanta att lyssna till, var Usman Sarki från Nigeria, som leder den permanenta afrikanska representationen i Genève, Thu-lang Tran Wasescha från WTO och Joo-ik Park från det koreanska patentverket.

Jubileet visade tydligt hur de nordiska, europeiska och globala frågorna hänger samman, och hur värdefullt det nordiska samarbetet är både för nationell och internationell utveckling. Vi ser fram emot nästa NIR-möte i Norge 2010!

Eva Jarnvall
Jurist, Företagsjuridik
Svenskt Näringsliv

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och den svenska AIPPI-gruppen firar 100-årsjubileum i 2008. Jubileumsprogrammet av det XXIX NIR-mötet och mera information finns på Internet:
http://sfir.eddy.se/information.aspx