Google AdWords ja hosting

(IPRinfo 5/2009)

Google Adwords -tapauksesta käydyssä keskustelussa päähuomio on ollut tavaramerkkioikeutta koskevissa kysymyksissä. Julkisasiamiehen kanta, jonka mukaan AdWords-palvelu ei loukkaa tavaramerkkioikeuksia, on herättänyt paikoin vilkastakin mielipiteenvaihtoa.

Ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies otti kantaa myös sähkökauppadirektiivin 14 artiklaan. Tämä puoli julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta on jäänyt lähes huomiotta. Ratkaisuehdotus on 14 artiklan osalta siinä määrin huomiota herättävä, että se on tarkemman tarkastelun arvoinen.

Direktiivin 14. artikla antaa tietyin ehdoin vastuuvapauden hosting-palvelujen tarjoajille. Suomessa vastaava säännös on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 15 §:ssä. Julkisasiamiehen (direktiivin sanamuotoa seuraavan) jäsentelyn mukaan nämä ehdot ovat seuraavat:
(i) Kysymyksessä on tietoyhteiskunnan palvelu, joksi direktiivin mukaan katsotaan ”kaikki etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavat palvelut, joista tavallisesti maksetaan korvaus”;
(ii) Palvelu käsittää asiakkaan toimittamien tietojen tallentamisen tämän pyynnöstä, ja
(iii) Palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa tiedon laittomasta luonteesta tai tosiasioista, joiden perusteella tällainen laittomuus on ilmeistä, ja tämä toimii viipymättä tietojen poistamiseksi heti saatuaan tiedon sen laittomuudesta.
AdWords ei ole neutraali tietolähde

Julkisasiamiehen mukaan AdWords-palvelu sinänsä täyttää nämä vastuuvapauden edellytykset. Hän jatkaa kuitenkin, että AdWords ei kuulu 14. artiklan soveltamisalaan, koska siinä säilytys liitetään mainostoimintaan: tämän seurauksena AdWords ei ole neutraali tiedon väline (ratkaisuehdotuksentekstikappaleet 137-146).

Taloudellisen neutraaliuden – tai neutraaliuden yleensä – vaatimusta ei voi lukea 14 artiklan sanamuodosta. Direktiivi kylläkin tuntee tällaisen vaatimuksen, mutta se koskee vain artiklan 12 mukaista tiedon välittäjän (verkkoyhteyden tarjoajan) vastuuvapautta: hosting-palvelun tarjoajaa se ei koske.

Tietoyhteiskunnan palvelut tuotetaan jo direktiivin määritelmän mukaisesti siten, että niistä ”tavallisesti maksetaan korvaus”. Tämä todetaan myös direktiivin johdanto-osassa. ”Neutraaliuden” edellytyksen asettamiselle on täten vaikea löytää perusteita. Portugalilainen julkisasiamies on käyttänyt ”oikeuspoliittisia” perusteluja, jotka tuovat mieleen common law -oikeustradition.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ei 14. artiklan tulkinnan osalta sovi helposti yhteen muun direktiivin kanssa ja aiheuttaa päänvaivaa elinkeinonharjoittajille, joista monen toimintaan kuluu ainakin jonkinlainen sähköisen tiedon varastointipalvelu.
Taloudellisen neutraaliuden vaatimus saattaisi tarkoittaa, että merkittävä osa hosting-palvelujen tarjoajista olisi velvollinen aktiivisesti tarkastamaan varastoimansa tiedon lainmukaisuutta. Tällaisen velvollisuuden asettaminen on direktiivin 15 artiklassa jäsenmailta kielletty. Julkisasiamies on siis vastannut tavaramerkkilainsäädäntöä koskeneisiin kysymyksiin, mutta synnyttänyt lisäkysymyksiä 14. artiklan tulkinnallaan.

Julkisasiamies Poiares Maduro antoi ratkaisuehdotuksensa Googlen AdWords-palvelun lainmukaisuudesta 22.9.2009 (yhdistetyt asiat C-236/08, C-237/08 ja C-238/08)
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi