Euroopan patentti-instituutti epi

(IPRinfo 4/2008)

Kuten Euroopan patentti-instituutin (epi) englanninkielinen nimi antaa ymmärtää (Institute of Authorized Representatives before the EPO), epiin kuuluvat kaikki, joilla on oikeus edustaa asiakkaitaan viraston menettelyissä eli eurooppapatenttiasiamiehet.´

Instituutti syntyi 31 vuotta sitten. Vuonna 1973 parinkymmenen Euroopan valtion diplomaattiedustajat päättivät luoda järjestelmän, jossa voitaisiin myöntää yhdellä hakemuksella patentti, joka olisi voimassa kaikissa (tai monissa) Euroopan valtioissa. Euroopan patenttisopimuksella (EPC) luotiin Euroopan patenttiorganisaatio EPO ja sen toimielimiksi hallintoneuvosto (Administrative Council) ja Euroopan patenttivirasto (EPO).

Kun Eurooppapatentti astui voimaan 1978, alkoi myös viraston toiminta hakemuksia käsittelevänä ja patentteja myöntävänä elimenä. Hallintoneuvosto perusti samalla myös epin.

Sen jäsenistö muodostuu nykyisin 8 900 eurooppapatenttiasiamiehestä 34 EPC-jäsenmaasta.

Patentti-instituutin tavoitteena on yhteistyössä EPOn kanssa kehittää eurooppapatenttiasiamiestutkintoa ja siihen liittyvää koulutusta sekä auttaa tutkintoon tähtääviä ammattilaisia. Instituutin tehtävänä on myös jakaa informaatiota ja edistää jäsenkuntansa osaamista ja ammattikäytänteitä. Sen jäseniä on mukana viraston elimissä, ja epin puheenjohtaja on myös hallintoneuvoston jäsen.

Instituutin hallinnon muodostavat valtuusto (Council), sen valitsema hallitus (Board) sekä komiteat (Committees) ja työrukkasina toimivat ryhmät.

Puolivuosittain kokoontuvan valtuuston jäsenet valitaan kussakin jäsenvaltiossa. Pienten maiden kiintiö on 2 valtuutettua, keskikokoisten 4 ja suurimpien 6. Hallitukseen kuuluu jokaisen patenttiorganisaation jäsenvaltion 1-2 edustajaa.

Käytännön työ hoidetaan 6 komiteassa: sääntö-, vaali- ja kurinpitokomitea, sisäinen talouskomitea, professional conduct -komitea sekä sisäiset tarkastajat. Ne hankkivat omalta vastuualueeltaan tietoa mm. EPOlle, Euroopan komissiolle, WIPOlle ja kansallisille organisaatioille.

Komiteatyyppiset ryhmät käsittelevät ja seuraavat koulutusta (Professional Qualification Committee PQC), biotekniikkaa, globaalia ja EU:n harmonisointikehitystä, eurooppalaista patenttikäsittelyä (EPPC), litigaatiokysymyksiä, sähköistä viestintää ja patenttidokumentaatiota. Talousryhmä valvoo EPOn taloutta, editorial-ryhmä vastaa kotisivuista ja lehdestä.

Komiteoiden ja ryhmien jäsenmäärä vaihtelee muutamasta hengestä useaan kymmeneen. Niiden työ vaihtelee selvitysten ja esitysten teosta koulutuksen (ammattipätevyyden) valvontaan sekä sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Tehtävästä riippuen ne raportoivat joko valtuustolle tai – esimerkiksi EPOlle tai Euroopan komissiolle laadittavan ehdotuksen luonnoksesta – hallitukselle.

Päivi Helander

Euroopan patentti-instituutin kotisivu.
(The Institute of Professional Representatives before the European Patent /
Das Institut der beim Europäischen Patentamt /
L’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets):

http://www.patentepi.com/