EPOPIC 2013 – Kuinka hallita patentti-informaatiota?

Patenttien oikeudellinen tila eli legal status oli erikoisteemana EPOPIC-konferenssissa Bolognassa viime lokakuussa.

European Patent Information Conference eli EPOPIC 2013 järjestettiin Euroopan patenttiviraston ja Italian patenttiviranomaisen yhteistyönä perinteikkäässä yliopistokaupungissa Bolognassa 22.–24.10.2013. Tapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 1991 lähtien eri puolilla Eurooppaa. Tänä vuonna rikottiin jälleen osallistujaennätyksiä. Paikalla oli yli 400 patentti-informaatioalan ammattilaista ja hyödyntäjää ainakin 40 maasta.

Patenttitietokannoissa on yli 80 miljoonaa patenttijulkaisua (PRH 2013), joista noin kahdeksan miljoonaa patenttia on voimassa, ja vuosittain jätetään yli kaksi miljoonaa patenttihakemusta (WIPO 2013). Patenttihakemusten kasvava määrä luo haasteita patenttiviranomaisille, joiden resursseja ei ole kasvatettu vastaavasti. Myös yritysten IPR-riskienhallinta korostuu toimintaympäristössä, jossa omaa toiminnanvapautta saattaa rajoittaa yhä useampi kilpailijoiden patentti.

Erityisteemana legal status

Erityisteemana konferenssissa oli patenttien oikeudellinen tila eli legal status. Tiedot patenttien oikeudellisesta tilasta löytyvät kansallisilta patenttiviranomaisilta, mutta ongelma on, että patentti-informaation käyttäjät eivät pääse helposti käsiksi ajantasaiseen ja luotettavaan legal status -dataan.

Ilman luotettavaa informaatiota patentin oikeudellisesta tilasta yritykset joutuvat tekemään liiketoiminnallisia päätöksiä, esimerkiksi investointeja uusille markkinoille, epävarmuuden vallitessa. Patent Information Users Groupin puheenjohtaja Susanne Hantos kertoi esimerkin, jossa eräs yritys oli käynyt luottamuksellisia lisensointineuvotteluja toisen yrityksen kanssa. Neuvottelujen edetessä paljastui, että yritys ei enää edes ollut kyseisten patenttien omistaja. Toisessa esimerkissä yritys ei ollut nopeasti kyennyt selvittämään kilpailijayrityksensä patenttien voimassaoloa kohdemaassa ja joutui siitä syystä viivästyttämään investointipäätöstään selvitysten kestäessä.

Konferenssin aikana myös selvisi, että tällä hetkellä julkisesti saatavilla oleva oikeudellisten tapahtumien tietokanta INPADOC (EPO worldwide legal status database) – johon useiden kaupallisten patentti-informaatioyritysten ohjelmistot nojaavat – on epätäydellinen monessa suhteessa. Tämän vuoksi täyden varmuuden saaminen kilpailijoiden patenttien oikeudellisesta tilasta edellyttää selvityksen tekemistä jokaiselta kansalliselta viranomaiselta erikseen.

Taloustieteellinen näkökulma

Tasaisesti jakaantunut tieto vähentää epävarmuutta, helpottaa päätöksentekoa ja sopimusten laatimista sekä mahdollistaa tehokkaan sopimusosapuolten välisen riskinjaon edistäen siten markkinoiden tehokkuutta. Jotta markkinat toimisivat tehokkaasti, patentti-informaation tulisi siis olla saatavilla kaikille yhtäläisesti ajantasaisena ja luotettavana.

Patenttitietokannoissa on nykyisin enemmän dokumentteja kuin koskaan, hakemusten määrissä tehdään jatkuvasti ennätyksiä, ja patentteja on globaalisti voimassa enemmän kuin koskaan. Nykyisin big data -aikakaudella ongelma harvoin on tiedon puute, vaan sen suunnaton määrä. Yhä keskeisemmäksi on tullut oleellisen tiedon suodattaminen valtavista ja jatkuvasti kasvavista tietomassoista. Vaikka informaatiota olisi saatavilla, ei löydy resursseja prosessoida riittävän nopeasti kaikkea saatavilla olevaa tietoa, esimerkiksi kiinalaisia patentteja. Lisäinformaatiota kannattaa kerätä vain, jos hyöty kattaa kustannukset sen hankkimisesta.

Digitalisaatio on helpottanut patentti-informaation hyödyntämistä, ja patentti-informaatioyritykset pyrkivät tuotteillaan ja palveluillaan vastaamaan kasvavan informaatiomäärän haasteeseen. Yhä tehokkaammat ja käyttäjäystävällisemmät hakukoneet ovat markkinoiden ratkaisu tietotulvan luomaan kysyntään. Konferenssissa paikalla olleiden patentti-informaatioyritysten määrän perusteella vaikuttaa siltä, että niiden kesken vallitsee tiukka kilpailu palvelujen ja ohjelmistojen kehittämisessä.

Raja julkisen ja yksityisen välillä?

Patenttiviranomaisten velvollisuus on pitää yllä patenttirekisterejä ja tarjota ajantasaista patentti-informaatiota käyttäjille. Kuinka tämä aineisto saataisiin tehokkaasti tarvitsevien tahojen käyttöön? Nykyisin ei ole tiedon minimivaatimusten ohella kansainvälistä standardia sille, mitä informaatiota käyttäjille tulisi tarjota.

Erityisesti kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä on eroja siinä, mitä tietoa patenteista on helposti saatavilla. Muun muassa Intiasta, Vietnamista ja Thaimaasta ei ole helposti saatavilla tietoa voimassa olevien patenttien oikeudellisesta tilasta. Jokaisen yrityksen on selvitettävä nämä tiedot erikseen kyseisten maiden patenttiviranomaisilta.

Kaupallisten patentti-informaatioyritysten tuottama lisäarvo yrityksille on siinä, että ne kokoavat yhteen kansallisissa patenttitietokannoissa olevan tiedon ja päivittävät sitä jatkuvasti. Yksittäisten yritysten ei siis tarvitse palkata omaa yrityksen sisäistä analyytikkoa tai asiantuntijaa tekemään tätä työtä. Lisäksi patentti-informaatioyritysten kilpaillessa keskenään asiakkaista ja markkinaosuuksista ne kehittävät palvelujaan ja tuotteitaan todennäköisesti tehokkaammin kuin patenttiviranomaiset. Romanian patenttiviraston edustaja esitti kommenttipuheenvuorossaan huolen siitä, että kaupalliset patenttianalyysiyritykset vievät työt ja tulot heidän virastonsa tietopalveluilta.

Mutta kuinka suuri olisi kysyntä patentti-informaatioyritysten palveluille, jos kansalliset patenttiviranomaiset sekä EPO ja WIPO tekisivät syvempää yhteistyötä tietokantojen standardoinnissa ja laadunvalvonnassa?
EPOn presidentti Benoît Battistelli mainitsi puheessaan erään konsulttiyrityksen arvioineen vuonna 2010 patentti-informaatiomarkkinan suuruudeksi useita satoja miljoonia euroja. Jos EPOn, WIPOn ja kansalliset tietokannat synkronoitaisiin yhdeksi suureksi tietokannaksi ja hakukone tehtäisiin käyttäjäystävälliseksi, patentti-informaatioyritysten markkina todennäköisesti pienenisi dramaattisesti.

Patentti-informaation tulevaisuus

Läpi konferenssin korostettiin, että patentti-informaation käyttäjien kannattaa sitkeästi esittää tarpeitaan ja kehitysehdotuksiaan EPOlle ja muille patenttiviranomaisille, jotta nämä voisivat asiakaslähtöisesti kehittää palvelujaan.
Monet konferenssiesitysten pitäjät olivatkin laatineet toivelistoja. Kehitysehdotukset kiteytyivät toivomukseen, että kansallisten patenttiviranomaisten tulisi tarjota käyttäjille kattavaa, helposti saatavilla olevaa, ajantasaista, luotettavaa ja mahdollisimman laajaa informaatiota. Lisäksi suositeltiin patenttivirastojen informaatiotuotannon standardisointia.

EPO vastaa toiveisiin kehittämällä jatkuvasti palvelujaan ja 2014 ollaan julkaisemassa muun muassa federated register, jonka avulla käyttäjän on mahdollista nähdä helposti ja taulukkomuodossa ja yhdellä kertaa eurooppapatenttiin liittyvä informaatio sekä oikeudellinen tila kaikista kansallisista rekistereistä.

Kaikesta huolimatta moni informaationtuotantoon liittyvä asia on vielä kehitysvaiheessa ja lisämausteen kehitykseen tuo vaikutuksiltaan yhtenäinen eurooppapatentti (European patent with unitary effect). Toivottavasti löytyy poliittista tahtoa harmonisointityöhön, jotta patenttijärjestelmä voi toimia tehokkaasti innovaatiotoiminnan edistämisessä – sen perustehtävässä. Seuraava EPOPIC järjestetään Varsovassa 4.–6.11.2014.

Jussi Heikkilä
taloustieteen tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE)

EPOn raportti konferenssista: High-quality legal status data on patents is a must for business. Patent Information News 4/2013.

World Intellectual Property Indicators. WIPO, 2013.