Ajoissa liikkeelle. Pääkirjoitus

LehtiarkistoIPRinfo_5-2009 Pääkirjoitus 10.12.2009

(IPRinfo 5/2009)

Lissabonin sopimus tullee voimaan parin kuukauden sisällä. Moni asia Euroopan unionin rakenteissa muuttuu. Tekisi mieli kysyä: “Oletko valmis?”.

Immateriaalioikeudet on EU-oikeudessa nähty joko kilpailuoikeuden tai sisämarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Tarkastelukulma muuttuu, ja immateriaalioikeuksia tarkastellaankin tulevaisuudessa itsenäisenä kokonaisuutena.
EU:n laajuisten IPR-järjestelmien luominen ja jäsenmaiden lainsäädäntöjä yhdenmukaistavat direktiivit ovat tähän asti yleensä edellyttäneet jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä.

Lainsäädännön lähentämistä koskeviin Lissabonin sopimuksen artikloihin on lisätty uusi artikla (97 a). Tästä lähtien eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeuksien yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi tarvittavat säädökset voidaan säätää määräenemmistöllä.

Vaatimus jäsenmaiden yksimielisestä päätöksestä on tämän jälkeen historiaa. Tosin teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevat kielijärjestelyt edellyttävät jatkossakin yksimielistä päätöstä.

Vuonna 2000 Euroopan unionissa annettiin perusoikeuskirja, jossa tunnustettiin tiettyjä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita kuten ihmisarvo, oikeus elämään, syrjintäkielto ja lapsen oikeudet. Se oli vain julistus, ei jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Lissabonin sopimuksen voimaan tullessa myös perusoikeuskirjan oikeudellinen asema muuttuu, ja sen säännöksistä tulee velvoittavia. Sen 17 artiklassa säädetään omaisuuden turvasta, ja 2 kohdassa todetaan, että “teollis- ja tekijänoikeudet turvataan”.

Tällä hetkellä EU:ssa on voimassa yhteisön tavaramerkki- ja mallioikeusjärjestelmät, eli yhdellä hakemuksella voi rekisteröidä koko EU:n alueella voimassa olevan tavaramerkin tai mallin. Tekijänoikeutta on yhtenäistetty direktiivein, jotka ovat kuitenkin jättäneet kansalliselle lainsäädännölle kohtuullisen paljon liikkumavaraa, eikä tätä kautta ole päästy yhdenmukaisiin kansallisiin lainsäädäntöihin. Yhteisön laajuiseen patenttijärjestelmään on pyritty yli 20 vuotta, mutta patenttioikeutta ei ole harmonisoitu kuin yhdellä direktiivillä.

Lissabonin sopimus laajentaa EU:n mahdollisuuksia lainsäädännön keinoin harmonisoida teollis- ja tekijänoikeuksia. Kysymys ei ole ainoastaan oikeuksien sisällön harmonisoinnista, eli määrittelyistä ja tulkinnasta. Säännös mahdollistaa myös sen, että unionin tasolla luodaan keskitetyt luvananto-, yhteensovittamis- ja valvontajärjestelmät.

Mitä tämä vaikuttaa käytännössä?

Yhteisöpatenttia koskeva asetusehdotus on edellyttänyt jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää. Mikäli kielikysymyksestä päättäminen erotetaan erilliseksi kysymykseksi, voidaan yhteisöpatenttiasetus Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen hyväksyä normaalissa järjestyksessä eli enemmistön päätöksellä. Kielikysymys jäisi tällöin erikseen riideltäväksi, ja saattaisi olla, että siitä olisi helpompi päästä yksimielisyyteen, kun järjestelmä olisi olemassa.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center

Lissabonin sopimuksen teksti on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) C-sarjan lehdessä N:o 305, 17. joulukuuta 2007:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:FI:HTML

Euroopan unionin perusoikeuskirja on julkaistu unionin virallisen lehden (EUVL) numerossa C 303, 14. joulukuuta 2007:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:303:SOM:FI:HTML

Yhteisöpatenttia koskevista kielijärjestelyistä (oikeusperustana Lissabonin sopimuksen 118 art. 2 alakohta) tuli säädösehdotus 30.6.2010:
“Proposal for a Council regulation (EU) on the translation arrangements for the European Union patent”. COM (2010) 350 (2010/0198/CNS)

Virallisessa lehdessä (EUVL) ehdotus on tietysti suomeksi. 8.7. teksti oli saatavana vain parilla kielellä. Ehdostuksen selostusosa “Explanatory memorandum” on 8 sivua pitkä. Ehdotus englanniksi:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/translation_arrangements/com2010_350_en.pdf

Liitedokumentti SEC(2010) 796
“Commission staff working document – Impact Assessment. Accompanying document to the
Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent” {COM(2010) 350 final}
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/translation_arrangements/impact_assesment_en.pdf