Aineeton varallisuus luovan alan liiketoiminnassa

(IPRinfo 4/2011)

Immateriaalioikeuksien huomioiminen on tärkeä keino suojata aineetonta varallisuutta erityisesti luovan toimialan yrityksissä.

Lapin yliopistossa, varallisuusoikeuden instituutti ICLUssa kartoitettiin keväällä 2011 alustavasti luovan toimialan yritysten aineettomaan varallisuuteen liittyviä valmiuksia. Viiden kuukauden mittaisen hankkeen rahoitti Lapin liitto.

Luovan toimialan yrityksiltä, yritysneuvojilta ja asiantuntijoilta kerättiin tietoa muun muassa siitä, mitä aineettomaan varallisuuteen ja sopimusoikeuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä yritykset kohtaavat, mitkä ovat yritysten valmiudet tunnistaa ja hallita aineetonta varallisuuttaan ja millaiset ovat yritysten mahdollisuudet saada aiheeseen liittyvää apua ja neuvontaa. Kartoituksen aikana pyrittiin tunnistamaan erityisesti alkavien ja kehittyvien sekä pienten yritysten kehitystarpeita.

Vastauksissa immateriaalioikeudet nousivat keskeiseen asemaan, sillä niiden huomioiminen on tärkeä keino suojata aineetonta varallisuutta yritystoiminnassa. Toisaalta varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet ovat yksi keskeisistä aineettoman varallisuuden muodoista. Immateriaalioikeuksilla on keskeinen sija esimerkiksi franchisingin ja vakuuskäytön kannalta.

Aineeton varallisuus yrityksen elinkaaren eri vaiheissa
Aineettoman varallisuuden ja immateriaalioikeuksien merkitykseen yritystoiminnan kannalta on Lapissa havahduttu erityisesti yrittäjäpolvenvaihdosten yhteydessä. Käytännössä kysymys on usein ollut tilanteesta, jossa jo pitkään toimineiden yritysten arvoa on jouduttu määrittelemään siirrettäessä liiketoiminta uudelle yrittäjälle.

Aineettoman pääoman tunnistamiseen, arvon määrittämiseen ja sopimiseen liittyvillä näkökohdilla on merkitystä sekä myyjän että ostajan kannalta. Myyjän näkökulmasta on tärkeää, että hän saa liiketoiminnastaan vastineeksi käyvän hinnan. Ostajalle on tärkeää varmistaa, että hän saa haltuunsa kaikki yritystoiminnan jatkamisen kannalta oleelliset tekijät, esimerkiksi koneiden ja laitteiden lisäksi tarvittavat tavaramerkit ja oikeudet markkinointimateriaaleihin.

Erityisen kiinnostavia näkökohtia liittyy yrityksiin, joiden menestystekijät liittyvät yrittäjän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten persoonaan ja ammattitaitoon. Kysymys voi tällöin olla esiintyvien taiteilijoiden lisäksi myös konsulttitoimistoista, muotoilijoista ja matkailun ohjelmapalveluyrittäjistä.

Monet yrittäjäpolvenvaihdokseen liittyvät kysymykset aktualisoituvat myös tilanteissa, joissa alkava ja kasvava yritys pyrkii kehittämään toimintansa tuottavuutta, tai start up -yritykseen sijoitetaan riskirahaa.

Suojan tarve vaihtelee
Kysymyksiä varallisuusarvoisten aineettomien kohteiden oikeuksista ovat synnyttäneet erityisesti ”luovien alojen esiinmarssi”, pääosin aineettomat tuotteet, digitaalinen jakelu, kansainvälistyminen sekä uudenlaiset liiketoimintamallit. Erityisesti palvelualoihin liittyy kasvava tarve löytää toimivia keinoja palvelukonseptien suojaamiseen. Nykyiset suojamuodot eivät kaikilta osin vastaa yritysten tarpeita, sillä mahdollisimman kattava yksinoikeus ei aina ole paras vaihtoehto luovan tai palvelualan yrityksen kannalta.

Tavaroiden valmistamista ajatellen kehitetyt oikeudelliset instrumentit, kuten yleisen lainsäädännön tasolla määritelty omistusoikeus esineeseen, eivät sellaisenaan täysin sovellu aineettoman varallisuuden suojaamiseen. Kohteet, joihin oikeuksia halutaan kohdistaa ja se, millaisia oikeuksia ja missä tarkoituksessa niitä halutaan kohdistaa, voivat olla hyvinkin erilaisia verrattuna aineellisiin kappaleisiin. Lopputulos voikin tällöin muistuttaa ruuvin kiinnittämistä vasaralla.

Tietoa jaetaan verkostoissa
Luovan alan liiketoiminnan kehittämistä hankaloittavat pienten yritysten rajalliset resurssit. Yritysten päätehtävä on tehdä liiketoimintaa, joten pienen yrityksen henkilö- ja aikaresurssit kohdennetaan pääasiassa ydintoiminnan pyörittämiseen. Taloudelliset resurssit harvoin riittävät yksityisen sektorin kaupallisiin juridiikkapalveluihin.

Tästä huolimatta kiinnostus aineetonta varallisuutta koskevan oikeudellisen osaamisen kehittämiseen oli luovan toimialan yrityksissä suurta. Tarve oikeudelliseen osaamiseen aktualisoitui pääasiassa yritystoimintaan liittyvissä käytännön tilanteissa, mutta osalla yrittäjistä kiinnostus liittyi yleisempään toiminnan kehittämistä koskevaan pyrkimykseen, esimerkiksi miten tehdä oikeuksilla liiketoimintaa. Ylivoimaisesti suurin oikeudellisen tiedon tarve kohdistui sopimusten laatimiseen ja tarjottujen sopimusehtojen ymmärtämiseen. Tiedonlähteistä suosituin oli internet. Merkittävä asema oli yrittäjien keskinäisillä verkostoilla, jotka kokemustiedon jakamisen lisäksi toimivat herättäjinä erilaisten riskien ja potentiaalisten ongelmien suhteen.

Julkisia neuvontapalveluja hyödynnettiin vähemmän, mikä voi osittain johtua siitä, että yritysneuvojien joukossa oli hyvin vähän juridisen pohjakoulutuksen saaneita. Osa yritysneuvojista koki immateriaalioikeudellisten kysymysten lisääntyneen.

Yritysneuvojien suosituin tiedonlähde oli internet, erityisesti Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut. Hekin hankkivat tietoa tehokkaasti keskinäisiltä verkostoiltaan. Lisätietoja immateriaalioikeuksista saatiin esimerkiksi puhelimitse tai ohjattiin asiakas aihealueeseen perehtyneen kollegan juttusille. Haastattelujen toteuttamisajankohtana toukokuussa suurin osa yritysneuvojista mainitsi keskeisenä toimijana maaliskuussa aloittaneen Lapin yliopiston, ELY-keskuksen ja Keksintösäätiön innovaatioasiamiehen.

Toimialatuntemus tärkeässä roolissa
Juridiikan integroiminen luovan alan yritystoimintaan ei onnistu pelkän oikeudellisen tietämyksen valossa vaan myös toimintaympäristöstä tarvitaan tietoa. Tyypillinen piirre luovan alan yrityksille mikro- ja palveluyrittäjyyden sekä aineettomien tuotteiden lisäksi olivat esimerkiksi yrittäjien kulttuuriset ja muut päämäärät, jotka eivät suoraan liittyneet liikevoiton tuottamiseen. Liiketoiminnan kehittämisen haasteet ovat tällöin samanlaisia kuin viime aikoina keskusteluun nousseessa sosiaalisessa yritystoiminnassa. Toimialatuntemuksen merkitys korostuu tarpeessa yhdistää oikeudellisia ja liiketaloudellisia keinoja aineettoman varallisuuden suojaamiseksi.

Ennakoivan oikeussuunnittelun merkitys näkyy ennakoivan sopimisen ja ajoissa tehtyjen rekisteröintien lisäksi aineettoman varallisuuden hallintaan liittyvänä tarpeena pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kertaluontoiset oikeustoimet eivät usein riitä, vaan oikeudellinen näkökulma tulisi huomioida yrityksen koko elinkaaren ajan integroimalla se muuhun liike- ja kehittämistoimintaan. Esimerkiksi tunnettuussuojan kannalta on tärkeää huomioida yhtäältä markkinoinnin ja rekisteröitävien tunnusmerkkioikeuden yhdistäminen, ja toisaalta kilpailuoikeudelliset näkökohdat.

Suvi Lamminpää
Oik.yo (LY), valt.yo (HY)

Annamari Turunen
OTT, projektipäällikkö, VT
Lapin yliopisto

Lisätietoja: Institute of Commercial Law at the University of Lapland (ICLU) http://www.ulapland.fi/iclu

Rovaniemen Kehitys Oy:n Luova Rovaniemi -sivusto: http://www.luovarovaniemi.com/

Kartoitus Lapin luovan toimialan alkavien ja kehittyvien yritysten sopimusoikeudellisista valmiuksista 1.3.-31.7.2011
Kartoituksen tavoitteena oli selvittää mitä aineettomaan varallisuuteen ja sopimusoikeuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä yritykset kohtaavat, ja mitkä ovat yritysten valmiudet tunnistaa ja hallita toimintaan liittyvää aineetonta varallisuutta. Hankkeessa haastateltiin seitsemää yritysneuvojaa, yhdeksää yritystä ja 13 asiantuntijaa. Lisäksi hankkeessa toteutettuun kyselyyn vastasi 23 yritysneuvojaa ja 19 yritystä.

Lapin luovien alojen IPR-osaajaverkosto 1.8.-31.12.2011
Kartoitushankkeessa saatuja tuloksia pohditaan edelleen ERS-rahoitteisessa, viiden kuukauden mittaisessa, Lapin luovien alojen IPR -osaajaverkosto -tutkimushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää luovien alojen osaamis- ja palvelujärjestelmän toimintaa paikallisesti lisäämällä immateriaalioikeuksiin ja sopimustoimintaan liittyvää osaamista.
Hanke keskittyy Lapin korkeakoulukonsernin osaajien paikallistamiseen ja verkoston toimintakyvyn parantamiseen. Tavoitteena on myös tukea alueen yritysten, organisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyötä.

Turunen, Annamari ja Lamminpää, Suvi. 2011. Luovat alat ja IPR Lapissa 2011: Selvitys Lapin luovan toimialan yritysten aineettomaan varallisuuteen liittyvistä valmiuksista. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto / Oikeustieteiden tiedekunta / Varallisuusoikeuden instituutti (ICLU).
http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=d3230d10-3b5f-457b-a108-a5578b7ef1a8