AIPPI ExCo Lissabonissa

(IPRinfo 3/2002)

AIPPIn (International Association for the Protection of Intellectual Property) eksekutiivikomitean kokous pidettiin Lissabonissa juhannusviikolla 17.-21.6.2002

AIPPIssa päätösvaltaa käyttää pääasiassa eksekutiivikomitea. Tulevina vuosina komitea kokoontuu vuosittain, mikä nopeuttaa myös asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. AIPPIssa käsiteltävät aiheet, niin sanotut kysymykset eli Q:t, ehdottaa ja valmistelee erillinen Programme Committee, ja ne hyväksytään noin vuotta ennen kunkin eksekutiivikomitean kokousta.
Kullakin jäsenvaltiolla on eksekutiivikomiteassa kansallisen ryhmän jäsenmäärään perustuva määrä edustajia. Suomella on ryhmän puheenjohtajan lisäksi kuusi edustajaa. Vaikka kokoukseen osallistuminen vaikeutti perinteisen suomalaisen juhannuksen viettämistä, oli Suomen ryhmä täysilukuisena paikalla.

Eksekutiivikomitean kokouksessa käsiteltävät aiheet perustuvat kansallisesti valmisteltuihin maakohtaisiin raportteihin ja niiden perusteella laadittuun yhteenvetoraporttiin. Ennen asioiden käsittelyä kokouksessa ne valmistellaan jäsenmaiden edustajista koostuvissa työryhmissä. Kuhunkin työryhmään osallistuu tavallisesti yksi edustaja kustakin halukkaasta jäsenmaasta. Koska osanottajien määrä on työryhmässä huomattavasti pienempi kuin koko kokouksessa, pystytään työryhmässä käymään kunkin asian osalta rakentava ja perusteellinen keskustelu. Työryhmä ehdottaa järjestön yhteisen suosituksen eli resoluution antamista, mikäli se yhteisesti todetaan kunkin asian käsittelyn osalta tarpeelliseksi. Lopullisesti resoluution antamisesta päättää eksekutiivikomitea.

Kansainvälinen immateriaalioikeuksia koskeva kehitys on nopeutunut viime vuosina selvästi, eikä AIPPIn perinteinen kansalliseen valmisteluun perustuva asioiden käsittely enää aina sovi kaikkiin tilanteisiin. Tämän vuoksi järjestö on ottanut käyttöön myös ad hoc -periaatteella toimivat työryhmät, joissa käsitellään kiireellistä huomiota edellyttävät asiat.

Kansallisesti valmistellut kysymykset

Ennen kokousta oli kansallisesti valmisteltu seuraavat kysymykset:

* Q167 Current standards for prior art disclosure in assessing novelty and inventive step requirements
* Q168 Use of a mark “as a mark” as a legal requirement in respect of infringement and maintenance of rights
* Q169 Criminal law sanctions with regard to the infringement of intellectual property rights.

Lakimies Mikko Manner (Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy) osallistui Q167 käsittelyyn, asianajaja Marja Tommila (Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy) Q168 käsittelyyn sekä käräjätuomari Kimmo Mikkola (Helsingin käräjäoikeus) Q 169 käsittelyyn. Kustakin asiasta annettiin kokouksen päätteeksi AIPPI-resoluutio.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi myös mm. kysymystä yhteisötavaramerkin sovellutussääntöjen muuttamista. Tämän osalta kokous hyväksyi Louis Durandin valmisteleman resoluutioehdotuksen (Q85 Community Trademark).

Sen sijaan EPLP:tä (European Patent Litigation Protocol) koskenut kannanotto koki vastatuulta. Eksekutiivikomitean käsiteltäväksi saatettiin viimeisenä kokouspäivänä eli perjantaina Euroopan patenttisopimukseen liittyvää vapaaehtoista oikeudenkäyntijärjestelmää koskeva valmisteluasiakirja.

Useat edustajat totesivat, että asia on Euroopan patenttisopimukseen liittyneiden maiden kannalta erittäin merkittävä ja resoluution antaminen asiasta edellyttäisi, että asiasta ehdittäisiin kunnolla keskustella. Koska tähän ei ollut mahdollisuuksia, kokouksessa äänestettiin resoluution hylkäämisen puolesta.

Päätös osoitti, että merkittävän asian käsittely edellyttää kiireellisyydestään huolimatta, että siihen on mahdollisuus keskittyä ja pohjustaa sitä ensin kansallisella keskustelulla ja käsittelyllä.

Erinomaisissa puitteissa

Eksekutiivikokouksen puitteet olivat kuten aina erinomaiset. Lissabonin sää suosi kokousta, ja Portugalin AIPPI-ryhmä oli nähnyt suuren vaivan järjestelyissään. Kokous päättyi perjantai-iltana järjestettyyn juhlavaan illalliseen.
Kokouksessa annetut resoluutiot löytyvät järjestön kotisivulta osoitteesta
http://www.aippi.org/

Suomen AIPPI-ryhmän kansalliset raportit löytyvät myös Suomen AIPPI ry:n omalta kotisivulta:
http://www.suomenaippi.fi/

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center