EUT: rekisteröimätöntä yhteisömallia on lähtökohtaisesti pidettävä pätevänä haltijan osoittaessa ne ominaisuudet, jotka tekevät mallista yksilöllisen

19.6.2014
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) tulkitsi 19.6.2014 antamassaan tuomiossa C-345/13 yhteisömallista 12.12.2001 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 6/2002. Kyseisellä asetuksella säädetään rekisteröidyistä ja rekisteröimättömien yhteisömallien suojasta. Tuomio koskee rekisteröimätöntä yhteisömallia.

Karen Millen Fashions (KMF) on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, jonka toiminta muodostuu naisten vaatteiden valmistuksesta ja myynnistä. Dunnes on vähittäismyyntiä harjoittava konserni Irlannissa. KMF oli vuonna 2005 suunnitellut raidallisen paitapuseron ja mustan kudotun topin, jotka oli saatettu myyntiin Irlannissa. Dunnesin edustajat ostivat kyseisistä vaatteista mallikappaleita ja valmistivat vaatteista jäljennöksiä Irlannin ulkopuolella. Jäljennökset saatettiin myyntiin irlantilaisissa kaupoissa vuoden 2006 lopulla. 

KMF väitti olevansa vaatteisiin liittyvien rekisteröimättömien yhteisömallien haltija, ja nosti 2.1.2007 asiassa kanteen Irlannin kansallisessa oikeudessa (High Court) vaatien, että tuomioistuin kieltää Dunnesia käyttämästä mallia ja velvoittaa Dunnesin maksamaan KMF:lle vahingonkorvausta. High Court hyväksyi kanteen, jolloin Dunnes valitti Irlannin korkeimpaan oikeuteen (Supreme Court).

Dunnes ei kiistänyt jäljentäneensä malleja ja myönsi, että rekisteröimättömät yhteisömallit, joiden haltija KMF väitti olevansa, ovat uusia. Dunnes väitti kuitenkin, että mallit eivät ole luonteeltaan yksilöllisiä asetuksessa N:o 6/2002 tarkoitetulla tavalla ja että toisaalta kyseisessä asetuksessa edellytetään KMF:n näyttävän toteen, että kyseiset vaatteet ovat luonteeltaan yksilöllisiä.

Irlannin korkein oikeus esitti EUT:lle kaksi ennakkoratkaisukysymystä. Ensimmäisellä kysymyksellään tuomioistuin tiedusteli, oliko asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa tulkittava siten, että asiantuntevan käyttäjän mallista saamaa yleisvaikutelmaa arvioidaan sen perusteella, poikkeaako se yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut aikaisemmasta yksilöllisestä mallista, vai aiemmin tunnetuksi tulleiden useiden mallien piirteiden yhdistelmästä.

Toisessa kysymyksessä tuomioistuin tiedusteli, onko rekisteröimätöntä yhteisömallia pidettävä pätevänä asetuksen N:o 6/2002 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos yhteisömallin haltija pelkästään osoittaa, miten hänen mallinsa on luonteeltaan yksilöllinen vai onko haltijan päinvastoin näytettävä toteen, että malli on luonteeltaan yksilöllinen kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

EUT katsoi ensimmäisen kysymyksen osalta, että asetuksen N:o 6/2002 6 artiklaa oli tulkittava siten, että mallin voidaan katsoa olevan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän mallista saama yleisvaikutelma poikkeaa siitä yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä saa yhdestä tai useasta aikaisemmasta mallista. EUT:n mukaan aikaisemmasta mallista saatu yleisvaikutelma tarkoittaa yhdestä tai useammasta aikaisemmasta mallista erikseen arvioituna saatua yleisvaikutelmaa, eikä sitä yleisvaikutelmaa, minkä asiantunteva käyttäjä saisi useiden aikaisempien mallien yksittäisten piirteiden yhdistelmästä. 

Toisen kysymyksen osalta EUT totesi, että mallin haltija ei ole velvollinen näyttämään toteen, että malli on mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan yksilöllinen. Haltijan on sen sijaan velvollinen vain osoittamaan, miten malli on luonteeltaan yksilöllinen eli yksilöimään ne piirteet, jotka haltijan mukaan tekevät kyseisestä mallista luonteeltaan yksilöllisen.

Tuomio (C-345/13) on luettavissa Curia-tietokannasta:C-345/13 Karen Millen Foundation

(MH)